Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Ksiê¿ycowo, tajemniczo...

Przepiêkny by³ koncert pie¶ni Leonarda Cohena, który rozpocz±³ Pawe³ Orkisz z towarzyszeniem znakomitego zespo³u swoich gdañskich muzyków. Pie¶ni z jego ostatniej p³yty „Dno serca” zabrzmia³y ³agodnie i dostojnie. Kuba Michalski za¶piewa³ kilka utworów na sposób typowo folkowy, z rytmem i prawd±, a Maciej Zembaty jeszcze raz zaczarowa³ publiczno¶æ.  

Koncert sobotni rozpocz±³ Alosza Awdiejew, z towarzyszeniem dwóch swoich muzyków. Jak zawsze bawi³ i zachwyca³ staranno¶ci± przygotowania propozycji scenicznej. Po nim na scenê wysz³o 5 Rosjan - 4 bardów i jedna bardessa, Galina Chomczik. Ich program, "Pie¶ni naszego wieku", to wybór najciekawszych rosyjskich utworów balladowych z repertuaru wielkich rosyjskich mistrzów gatunku: Okud¿awy, Wysockiego, Galicza, Wizbora, Kima, Rozenbauma... Mimo, ¿e ¶piewali po rosyjsku, by³a to prawdziwa uczta dla s³uchaczy.

Koncert Galowy rozpoczê³a Basia Stêpniak-Wilk, bardzo piêknie i bardzo kobieco. Tolek Muracki solo i balladowo. Wszyscy jednak czekali najbardziej na wystêp Starego Dobrego Ma³¿eñstwa, najwiêkszej gwiazdy piosenki balladowej w Polsce od prawie 20 lat. Publiczno¶æ nie zawiod³a siê, bo zespó³ - mimo, ¿e obecnie najczê¶ciej wykonuje g³ównie pie¶ni do wierszy Jana Rybowicza, mniej przemawiaj±ce do nas - za¶piewa³ równie¿ kilka starszych, porywaj±cych pie¶ni do wierszy Stachury i Ziemianina. Wtedy naprawdê zrobi³o siê gor±co i ... trzeba by³o wracaæ do domów. Do zobaczenia za rok! 

Organizacyjnie – w 2007 roku sama przyjemno¶æ.
Bud¿et 2. festiwalu niewiele przekroczy³ 120 tys. z³ i domkn±³ siê z niewielkim zyskiem, co nale¿y uznaæ za sukces. Ten festiwal robi± pasjonaci, gmina Niepo³omice wspiera go finansowo i zapewnia wynajem dziedziñca zamkowego. Gwiazdy tego gatunku piosenki nie s± tak rozpieszczone jak inne, a publiczno¶æ jest spokojna i kulturalna.    

Do¶wiadczenia i wnioski z pierwszego festiwalu by³y na tyle zachêcaj±ce, ¿e  w 2007 r. organizatorzy - pe³ni nadziei - zaproponowali bardzo ciekawy program, stosunkowo wysokie ceny biletów... i trochê siê przeliczyli. Zdawa³o siê bowiem, ¿e festiwal ju¿ zaistnia³ w ¶wiadomo¶ci odbiorców, ¿e poczt± pantoflow± ju¿ dotar³y do niepo³omiczan i krakowian pozytywne opinie o wspania³ym nastroju, uroku dziedziñca niepo³omickiego i klasie wykonawców:
- w pi±tek pie¶ni Cohena w wykonaniu Zembatego i Orkisza
- w sobotê znakomici Rosjanie i Alosza Awdiejew, który – zdawa³o siê - w ka¿dym miejscu w Polsce jest gwarantem przyci±gniêcia 1000 osób na widowniê
- w niedzielê Stare Dobre Ma³¿eñstwo. 
Okaza³o siê, ¿e - tak jak armie niemieckie i francuskie:-)) – przegrali¶my z ch³odem. Zimne wieczory wrze¶niowe wystraszy³y wielu starszych mi³o¶ników ballad, m³odszych odstraszy³a cena. W pi±tek i w sobotê frekwencja by³a skromna, na szczê¶cie w niedzielê nabrali¶my spowrotem wiary w to, ¿e z roku na rok bêdzie piêkniej. Przecie¿ to taka piêkna idea, w tak cudnym miejscu!

 
sponsorzy_2007.png