Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Program

2. Europejski Festiwal Ballady „Ballads of Europe”
Niepo³omice 2007 

21 wrze¶nia (pi±tek)

19.00-21.15 – „Pie¶ni Leonarda Cohena”
udzia³:  Maciej Zembaty, Kuba Michalski oraz Pawe³ Orkisz – z towarzysz±cymi im muzykami
Cohen, kanadyjski poeta i bard, popularny w Polsce od lat 70. dziêki pasji Macieja Zembatego, prze¿ywa obecnie „drug± m³odo¶æ”. Prawie ka¿dy w Polsce potrafi zanuciæ „Alleluja”, „Tañcz mnie po mi³o¶ci kres” czy „In my secret life”. Ka¿dy z trzech wykonawców prezentowa³ inny styl, inny sposób ekspresji: Maciej Zembaty – mistyczny i nieco mroczny, Kuba Michalski – folkowy i ¿ywio³owy, Pawe³ Orkisz – balladowy i liryczny. To by³ wspania³y koncert, uczta nie tylko dla cohenowców.   

21.30-22.30 – nocne balladowanie (wolna estrada balladowa) 

22 wrze¶nia (sobota)

16.00-17.30 – „Cz³owiek z dusz± na wynos” recital Micha³a £anuszki z zespo³em
go¶æ specjalny: Anna Polony – narracja
£anuszka, m³ody krakowski aktor i jednocze¶nie gitarzysta klasyczny, zaczarowa³ niepo³omick± publiczno¶æ podczas 1. festiwalu piêknymi interpretacjami pie¶ni Jaromira Nohavicy. Tym razem przedstawi³ swój recital,  z³o¿ony g³ównie z w³asnych kompozycji do tekstów Roberta Kasprzyckiego, uzupe³niony piosenkami Janusza Grzywacza i Nohavicy (w t³umaczeniach Renaty Putzlacher). Ca³o¶æ okraszona zosta³a fragmentami „Bajek z Królestwa Lajlonii” Leszka Ko³akowskiego, w przepiêknych interpretacjach Anny Polony.  

19.00-21.45 – „Dusza i przestrzeñ” – wieczór ballad rosyjskich
Alosza Awdiejew z zespo³em - recital oraz wystêp 6 bardów rosyjskich wystêpuj±cych wspólnie w projekcie „Pie¶ni naszego wieku” (W.W. Miszczukowie, D. Bogdanow, K. Tarasow, Al. Mirzajan oraz G. Chomczikowa)
W Polsce Aloszy Awdiejewa nie trzeba przedstawiaæ. Profesor UJ, znakomity aktor, od lat wzrusza nas, ¶piewaj±c po polsku piosenki rosyjskie, i bawi, zw³aszcza specyficznym folklorem odeskim.
Projekt „Pie¶ni naszego wieku” istnieje od 1997 roku, w oparciu o udzia³ znakomitych bardów: Bierkowskij, Nikitin, Wasiliew, Iwaszczenko, Mitiajew, Bogdanow, bracia Miszczukowie, Mirzajan, Siergiejew, Fro³owa, Chomczik, Tarasow czy Czeboksarowa. Poza swoimi autorskimi pie¶niami, ¶piewali oni równie¿ najbardziej popularne pie¶ni wielkich bardów rosyjskich: Wysockiego, Galicza, Okud¿awy, Kima, Wizbora, Jakuszewej. Zespó³ da³ ponad 300 koncertów w Rosji, Ukrainie, Bia³orusi, Litwie, Estonii, Kazachstanie, Izraelu, Niemczech, w USA i Kanadzie.
Wydano 5 albumów CD pt. "Pie¶ni naszego wieku" z najlepszymi autorskimi pie¶niami bardów rosyjskich – mo¿na je by³o nabyæ po koncercie. 

22.00-23.30 – nocne balladowanie (wolna estrada balladowa)  

23 wrze¶nia (niedziela)

16.00-17.30 – recytacje, monologi, zabawy, muzyka dworska  (dziedziniec zamkowy) 

19.00 – 21.30 - Galowy Koncert Festiwalowy
udzia³:  Barbara Stêpniak-Wilk z zespo³em, Tolek Muracki oraz zespó³ Stare Dobre Ma³¿eñstwo 
Recital Basi Stêpniak–Wilk to - obok wzruszaj±cych lirycznych songów mi³osnych – tak¿e nie pozbawione sarkazmu opowiastki „z ¿ycia wziête“, ze s³ynn± ju¿ „Bombonierk±“. Do tego piêkny g³os, wiarygodno¶æ odautorskiego przekazu i znakomita oprawa muzyczna.
Tolek Muracki od ponad 20 lat wzrusza i zachwyca, roz¶miesza i zmusza do my¶lenia. Jego pie¶ni, bogate w warstwie harmonicznej, posiadaj± nierzadko urzekaj±c± melodyjno¶æ. Autor dwóch p³yt „Po drugiej stronie” i „Wylatuj± nad miasto poeci”, z udzia³em Andrzeja Jagodziñskiego, Zbigniewa Wegehaupta, Czarka Konrada i in. Muracki tak¿e t³umaczy (Nohavica!!), organizuje koncerty zagranicznych balladzistów, prowadzi festiwal „Pie¶ni bez paszportu” (Warszawa).
Stare Dobre Ma³¿eñstwo to najpopularniejszy obecnie w Polsce zespó³ z nurtu poezji ¶piewanej, wzorowo zorganizowany, posiadaj±cy rzesze fanów, regularnie koncertuj±cy w ca³ym kraju i za granic±, nagrywaj±cy coraz to nowe piosenki i p³yty, poszukuj±cy coraz to nowych znaczeñ i emocji. Liderem i frontmenem jest charyzmatyczny Krzysztof Myszkowski, kompozytor prawie wszystkich pie¶ni do tekstów Stachury, Ziemianina, Barana, czy Rybowicza. Zespó³ od kilku lat organizuje w Cisnej festiwal „Bieszczadzkie Anio³y”, w którym bierze udzia³ ponad 15 tys. fanów, z których ka¿dy zna na pamiêæ kilkadziesi±t tekstów pie¶ni SDM. 

 
sponsorzy_2007.png