Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Nasi Go¶cie 2008

Gwiazdami tegorocznego festiwalu s±:
Jaromir Nohavica,   Krzysztof Daukszewicz,   Tolek Muracki
                          

Znakomity i naprawdê znany w Europie w¶ród fanów gatunku zespó³ graj±cy muzykê irlandzk± Carrantuohill, bêdzie g³ówn± gwiazd± "Wieczoru irlandzkiego". Oprócz nich wyst±pi krakowski, bardzo ciekawy i energetyczny Sushee.
  

W nocnym piatkowym koncercie wyst±pi±:
Tamara Kalinowska, Sylwek Szweda, Micha³ £anuszka
                                                                                      
 

W sobotnim koncercie pie¶ni Jacka Kaczmarskiego za¶piewaj±:  
     
  
   

Eliza Banasik,             Apolinary Polek,               Piotr Zadro¿ny 

Jaromir Nohavica ma swoich fanów w ca³ej Europie. W jego koncercie wezm± udzia³ tak¿e na pewno: Krzysztof Daukszewicz, Tolek Muracki i Pawe³ Orkisz. Z dwoma kolejnymi osobami jeszcze negocjujemy.

W sobotnim nocnym koncercie za¶piewaj± w balladowo0turystycznych klimatach Grupa SETA z Wroc³awia, Browar ¯ywiec oraz Pawe³ Orkisz
  

                                              

Niedzielne popo³udnie otworzy koncert piosenek retro, które za¶piewa: Nina Olszewska z zespo³em.

W Koncercie Galowym oprócz wymienionych wy¿ej, Tolka Murackiego i Krzysztofa Daukszewicza, wezm± udzia³ tak¿e: znakomicie ¶piewaj±ca aktorka Agnieszka Fatyga oraz duet krakowski Agata Rymarowicz & Tadeusz Krok.

 
Krzysztof Daukszewicz
 Krzysztof Daukszewicz (ur. 30.10.1947 w Wichrowie) – jest satyrykiem, poet±, kompozytorem, gitarzyst± i piosenkarzem. Od 2005 roku sta³y go¶æ programu "Szk³o kontaktowe" nadawanego w TVN.
Wyst±pi na festiwalu „Ballads of Europe” 2008 w dwóch koncertach:
- jako go¶æ Jaromira Nohavicy za¶piewa 1-2 piosenki (19.07)
- d³u¿szy swój recital przedstawi w Koncercie Galowym (20.07).
Czytaj cao
 
Agnieszka Fatyga
 Agnieszka Fatyga – aktorka, wokalistka, pianistka, pisze teksty, komponuje. £±czy gruntowne klasyczne przygotowanie akademickie (dyplom aktorski, operowy i pianistyczny) z wszechstronn± praktyk± sceniczn±, estradow± (koncerty z orkiestrami krajowymi i zagranicznymi), a nawet kabaretow± – „Maria Callas i Louis  de Funes w jednym”.Na festiwalu „Ballads of Europe” 2008 wyst±pi w dwóch koncertach:- jako go¶æ Jaromira Nohavicy za¶piewa 1-2 jego piosenki (19.07)- d³u¿szy swój recital przedstawi w Koncercie Galowym (20.07).

 

Czytaj cao
 
Tolek Muracki

 Od 1986 roku jest cz³onkiem ZAKR, wystêpowa³ w kabarecie „Nowy ¦wiat” i „Warsztat”, bra³ udzia³ w licznych programach radiowych (PR III, Radio Z) i telewizyjnych (”Powrót bardów”), jest twórc± programów literackich i kabaretowych, autorem, kompozytorem, wykonawc± i t³umaczem. Od 2004 – prowadzi w³asn± scenê muzyczno-kabaretow± „Salonik z kultur±”, gdzie prezentuje twórczo¶æ wybitnych postaci polskiej piosenki i kabaretu, czasem jazzu i teatru, oraz w³asne utwory. Za³o¿ona przez niego Fundacja Artystyczna TST organizuje co roku Miêdzynarodowe Spotkania Muzyczne „Pie¶ni bez paszportu”.  

Z "Ballads of Europe" zwi±zany jest od pocz±tku. W 2008 roku wyst±pi jako go¶æ i t³umacz Nohavicy oraz po raz pierwszy zagra wraz z zespo³em swoich muzyków w Koncercie Galowym.

Czytaj cao
 
Jaromir Nohavica

 Czeskocieszynski pie¶niarz, kompozytor, poeta i t³umacz. Dzia³alno¶æ artystyczn± rozpocz±³ od pisania tekstów dla innych wykonawców. Dopiero w roku 1982 - namówiony przez przyjació³ - po raz pierwszy wyst±pi³ przed publiczno¶ci±.

Od swego debiutu nale¿y do czo³ówki czeskich pie¶niarzy. T³umaczy³ utwory B. Okudzawy, W. Wysockiego, B. Viana, W. M³ynarskiego i in. Sam pisze i wykonuje swoje utwory, ma ich na swym koncie blisko 200 (wszystkie swoje utwory, zamieszczone w ¶piewniku "Pisne Jaromira Nohavici od A do ®", za¶piewa³ w trakcie legendarnego 9-godzinnego koncertu w Helfstýnie). Nagra³ 12 p³yt autorskich. Jaromir Nohavica to dzi¶ jedna z najbardziej charyzmatycznych osobowo¶ci czeskiej sceny muzycznej. 

Jego pie¶ni go¶ci³y ju¿ na 1. „Ballads of Europe”, w 2006 roku podczas jednego z koncertów ¶piewali¶my wy³±cznie jego pie¶ni.Na festiwalu „Ballads of Europe” 2008 wyst±pi ju¿ osobi¶cie. Zaprosi tak¿e do za¶piewania swoich piosenek kilku swoich polskich przyjació³-pie¶niarzy.

Czytaj cao
 
sponsorzy_2008.png