Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

aktualno¶ci 2008

20 lipca, niedziela, godz. 23.59
Uff! Koncertem Galowym, bogatym i ró¿norodnym skoñczy³y sie 3. festiwal "Ballady Europy". Krzysztof Daukszewicz najpierw rozbawi³, odrealni³, a potem lirycznie wzruszy³ niepo³omick± publiczno¶æ. Chyba tylko tego nam jeszcze brakowa³o, ¿eby powiedzieæ: by³o cudnie, balladowo, wszystkiego po trochu.
Do zobaczenia za rok! 17-19 lipca 2007 - zapraszamy!

20 lipca, niedziela, godz. 4.00
Niedawno skoñczy³ siê nocny koncert koñcz±cy drugi dzieñ festiwalowy. By³o piêknie, a na koncercie Nohavicy - rekord frekwencji!

19 lipca, sobota rano, po 1. dniu - krótko: super!!!
W zak³adce "3. Ballady Europy 2008" jest ju¿ pierwsza relacja z 1. dnia tegorocznego festiwalu. Mi³ego smakowania wspomnieñ!
Pro¶ba organizatorów: przysy³ajcie nam swoje relacje i opisujcie wra¿enia. Bêdziemy je publikowaæ, byæ mo¿e kogo¶ zaciekawi±, innemu ogrzej± serce, albo zachêc± do przyjazdu do nas za rok?

18 lipca, pi±tek
Du¿y artyku³ o festiwalu w "Gazecie Krakowskiej", ze zdjêciem. Dziêkujemy, pani Lucyno!

17 lipca, czwartek
Du¿y wywiad z Paw³em Orkiszem w "Dzienniku Polskim", przeprowadzony przez Wac³awa Krupiñskiego. Co¶ o marzeniach, albo o rozmarzeniu. No i ten "najpiêkniejszy w Polsce festiwal...".
A jak?!!! tej wersji bêdziemy siê trzymaæ.

15 lipca, wtorek
Krótkie notki o festiwalu w kilku lokalnych gazetach, od kilku dni informacje o festiwalu na antenie PR Kraków, Trójki, nawet RMF FM. W TVP Kraków bardzo zgrabne spoty reklamowe.  Dziêkujemy!

13 lipca
Wszystko gotowe, modlimy siê o pogodê... :-)

7 lipca
Jest ju¿ sylwetka Niny Olszewskiej w zak³adce "arty¶ci" oraz duetu Rymarowicz & Krok.
Trochê pó¼no zaczynamy kampaniê medialn±. Czekali¶my na wszystkich sponsorów, a od ich uczestnictwa uzale¿nilismy wystêpy kilku wykonawców, to z kolei opó¼ni³o wydruk afiszów. Oczywi¶cie, pojedyncze informacje pojawia³y siê ju¿ od kilku tygodni, ale dopiero dzi¶ rusza skromna kampania.
Musimy w przysz³ym roku zadbaæ o to na 4-5 miesiêcy przed festiwalem.

6 lipca
Taki pomys³: zosta³o nam du¿o piêknych plakatów, naprawdê znakomicie wygl±daj± na ¶cianie, nawet w salonie! Maj± fajny format: s± w±skie, wysokie patrz: zak³adki grafika. Je¶li kto¶ z was ma pomys³, ¿eby powiesiæ na jakiej¶ ¶cianie w miejscu pracy, nauki, na podwórku, na s±siednim p³ocie... zg³aszajcie siê mailowo - bêdziemy uzgadniali jak je Wam przekazaæ!
Swoj± drog± to mo¿e byæ super pami±tka!

5 lipca
Wyniki sprzeda¿y biletów po zakoñczeniu pierwszego tygodnia s± do¶æ s³abe. Potrzebujemy pomocy w rozpropagowaniu imprezy - piszcie maile do swoich przyjació³. My ze swej strony musimy zadbaæ o media, podsypaæ im owsa prasowego...:-))
Za to w ¶rodowisku wre, wszyscy ju¿ wiedz± o "Ballads of Europe", sporo ludzi spoza Krakowa wybiera siê do Niepo³omic. 

1 lipca 2008
Jeszcze jeden sponsor! Super! Wreszcie uzupelnili¶my notki o tegorocznych artystach w zak³adce arty¶ci. WEybaczyc nam musz± jeszcze tylko koledzy, którzy wystêpowali w poprzednich latach. Na razie mamy pilniejsze sprawy, ale i to uzupe³nimy wkrótce!

23 czerwca 2008
Opieczêtowane bilety skierowali¶my do sprzeda¿y, w kilku punktach Krakowa. W Niepo³omicach i Krakowie (w piêciu miejscach) wisz± ju¿ afisze i plakaty, zaczynamy kolportowaæ ulotki.

19 czerwca 2008
Mamy juz plakaty du¿e, piêkne. Nie mamy jeszcze biletów,bo do ostatniej chwili negocjowali¶my patronaty i sponsorów. A kasa i promocja s± przeciez najwa¿niejsze!
Tylko czy widzowie nam wybacz±?
Postanowilismy w niedzielne popo³udnie, 16.30, zaprosiæ Pañstwa na koncert piosenek retro w wykonaniu Niny Olszewskiej. Po pierwsze - seniorom te¿ co¶ siê nale¿y! Po drugie - tradycja!!!

18 czerwca
¦.P. W³odzimierz Wysocki ma szczê¶cie, ¿e w Polsce jest taka p. Marlena Zimna, zakochana w jego twórczo¶ci i promuj±ca j± przy ka¿dej sensownej okazji.
Pani dyrektor Muzeum Wysockiego w Koszalinie zaproponuje naszym go¶ciom obejrzenie w niedzielne popo³udnie, o 15.00, kilku unikalnych materia³ów filmowych o Wysockim - legendzie rosyjskiego undergroundu, chyba najwiekszym rosyjskim pie¶niarzu.
Miejsce projekcji - piekne podziemia zamkowe! Cymes, miód, czysta przyjemno¶æ!

12 czerwca
Zamykamy listê sponsorów. D³u¿ej nie mo¿emy czekaæ z drukiem biletów i afiszów.
No có¿, nie uda³o sie w tym roku zdobyæ ich zbyt wielu. Tych, których wielkoduszno¶æ nam pomo¿e, zobaczycie Pañstwo ju¿ wkrótce na naszej witrynie (patrz w prawo).
Takie czasy, ka¿de miasto urz±dza swoje "Dni...", ka¿dy zamek chce mieæ swój festiwal, ka¿dy rynek, albo wiêkszy plac - imprezy plenerowe. A na to wszystko potrzebni s± sponsorzy. Najpiekniejsze jest to, ze siê znajduj±, ¿e jednak s±, ¿e chc±, ¿eby w kulturze co¶ siê dzia³o!
Dziêkujemy Wam, wielcy i mali Sponsorzy...
(A mo¿e by tak wprowadziæ do kalendarza Dzieñ Sponsora???)

2 czerwca 2008
Uzgodnili¶my projekt plakatu. Jeszcze tylko jedna drobna poprawka... i mo¿na projektowaæ druki akcydensowe.

31 maja, 1 czerwca 2008
Odby³y siê Dni Niepo³omic - w ich programie wystêpy: Bajm z beat± Kozidrak, zespó³ Animals - wstêp: za darmo. W ogóle w tym roku obchodzone jest uroczy¶cie 650-lecie Niepo³omic, a w ramach rocznicy - kilkna¶cie wielkich imprez kulturalnych (opery, gwiazdy, hity...) - wstêp: za darmo. 
Czy niepo³omiczanie bêd± a¿ tak zdeterminowani, ¿eby nabywaæ bilety na imprezê balladow±? Z góry wiadomo, ¿e tylko mi³osnicy tego gatunku. Musimy liczyæ na publiczno¶æ spoza Niepo³omic. Niepo³omiczanie s± rozpieszczani, ciekawe czy zdaj± sobie z tego sprawê???

 12 maja 2008
- nocne balladowanie - w pi±tek, po Tamarze, czyli ok. 24.00 - "ot, tak" wyst±pi Sylwek Szweda z Katowic, z balladami folkowo-bluesowymi, m.in. z ostatniej swojej p³yty "Ot, tak". Towarzyszyæ mu bedzie kapela "U Pana Boga za piecem".
- zaproszenie na festiwal przyj±³ tak¿e Micha³ £anuszka - pewnie zakoñczy który¶ noc balladowan± - mo¿e w pi±tek, po Sylwku? by³by to cudnie koj±cy, nocnie delikatny akcent na dobranoc.
Okazuje siê zatem, ¿e w tym roku - po raz pierwszy - nocne balladowanie mo¿e byæ nie mniej ciekawe ni¿ koncerty festiwalowe, a zupe³nie bezp³atne!!!

5 maja 2008
- nocne balladowanie w drugi dzieñ festiwalowy - w sobotê, ok. 23.15, po Jaromirze Nohavicy - otworzy grupa SETA z Wroc³awia, legenda ballady turystycznej, ¶piewaj±ca pie¶ni znakomitego barda Karpatów, Andrzeja Wierzbickiego (du¿y sk³ad, 7-8 osobowy, piosenki wprost z górskich szlaków w szlachetnym wykonaniu) 
- bezpo¶rednio po SECIE wyst±pi zespó³ Browar ¯ywiec z Krakowa, ¶piewaj±cy pie¶ni niedawno zmar³ego Jerzego Reisera, cudowne, delikatne, wrêcz relaksuj±ce ballady z Jaworzyn±, Sierpniowym deszczem, Wielkim Wozem, Niespokojnym Morzem, Pann± Kminkow±... w tle.  

28 kwietnia 2008
zaproszenie do otwarcia nocnego balladowania - w pi±tek, ok. godz. 23.00 - przyjê³a Tamara Kalinowska z Piwnicy pod Baranami; wyst±pi z zespo³em

11 kwietnia 2008
start nowej witryny www.balladsofeurope.pl

 7 kwietnia 2008
odmowa dofinansowania ze strony MKiDN

15 luty 2008
uzgodnienie wstêpnego programu festiwalu i projektu bud¿etu

31 stycznia 2008
z³o¿enie wniosków o dofinansowanie "Ballads of Europe" do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzêdu Marsza³kowskiego w Krakowie.

15 grudnia 2007
podpisanie porozumienia o organizacji festiwalu "Ballads of Europe" 2008 pomiêdzy UMiG Niepo³omice, reprezentowana przez Burmistrza, p. Stanis³awa Kracika oraz Agencj± Pewena, reprezentowan± przez Paw³a Orkisza, przy wspó³udziale Fundacji "Zamek Królewski w Niepo³omicach" oraz Centrum Kultury w Niepo³omicach.

 
sponsorzy_2008.png