Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

grafika 2008

 Nasz nadworny grafik, Piotr Barszczowski, wykona³ dla tegorocznej wizualizacji plakat w stylu Neosecesji, który jest echem Art Nouveaux w XXI wieku - kontynuacj± dokonañ wielu znanych i nieznanych artystów sprzed wieku - tego co zosta³o przerwane, bo Secesja nieszczê¶liwie trwa³a jedynie 10 lat.

Dla Festiwalu "Ballady Europy" Piotr Barszczowski stworzy³ neowitra¿ z "Europ±" - bogini±, która zosta³a porwana na wyspê Kretê przez Jowisza w postaci byka. Z t± Europ±, która dominowa³a i by³a królow± ca³ego ¶wiata, obok której znajduj± siê rogi obfito¶ci, a tak¿e symbole: sowa siedz±ca na ksi±¿ce, ¶wi±tynia, pêdzle i cyrkiel, wêgielnica, instrument muzyczny - nietypowo, lecz bardzo secesyjnie - harfa.
Harfa czyli znak pewnej niepewno¶ci, w±tpliwo¶ci, zadania rany, zadumy nad przysz³o¶ci± europejskiej misji kultury dla ca³ego ¶wiata.
W koñcu Europa zwyciê¿y, triumfuje w kompozycji.
Z tej pracy bije majestat i potêga sztuk, potêga Europy - "Ballady Europy" (taki te¿ jest tytu³ tej pracy).
Proszê spojrzeæ na inne plakaty-projekty Barszczowskiego z tej serii:
-  dla p. £odziñskiego, w³a¶ciciela galerii jubilerskich z bursztynem w Krakowie
- oraz dla Szko³y Artystycznego Projektowania Ubioru równie¿ z Krakowa.
Kraków by³ stolic± polskiego Art Nouveaux. Nie mo¿e byæ inaczej teraz w przypadku reinkarnacji Secesji w XXI wieku.
Pierwszy plakat to praca pt. "Baltica" - neowitra¿ stworzony z fotografii bursztynów, drugi za¶ to kola¿ fotografii tkanin - kobieta-bogini jest naga, a jednocze¶nie ubrana, bo jej cia³o "namalowane" jest fotografi± z³otej tkaniny.
 
sponsorzy_2008.png