Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Podsumowanie 2006

„NIEPO£OMICKIE POLOWANIE NA BALLADY EUROPY” 

Budowê murowanej warowni w Niepo³omicach rozpoczêto w po³owie XIV stulecia z fundacji Kazimierza Wielkiego. Rozkwit warowni nast±pi³ za panowania W³adys³aw Jagie³³y, który z niewiadomych powodów - zamiast rezydowaæ w Krakowie - zwykle zamieszkiwa³ w Niepo³omicach, gdzie odbywa³y siê doroczne  spotkania króla i jego rady, a tak¿e wielkie polowania z udzia³em zagranicznych dostojników. 
  W tym samym miejscu 16 wrze¶nia 2006 roku rozpoczêto dzie³o równie królewskie, lecz nie ograniczaj±ce siê tylko do zadêæ w rogi na czas polowania. Za podszeptem Paw³a Orkisza w Niepo³omicach narodzi³ siê pomys³ zorganizowania festiwalu, w czasie którego celem ³owów mia³y staæ siê pie¶ni towarzysz±ce mieszkañcom Europy od zarania dziejów, a¿ po czasy wspó³czesne.
  Orszak zaproszonych go¶ci by³ równie królewski jak za czasów Piastów i  Jagiellonów, miêdzy innymi: Martyna Jakubowicz, El¿bieta Wojnowska, Barbara Stêpniak-Wilk, Tadeusz Wo¼niak, Pawe³ Orkisz, Robert Kasprzycki i wielu innych wykonawców.  We wspania³ej zamkowej scenografii, dodatkowo upiêkszonej dziesiêcioma wielkimi ¶wiecami, 16 wrze¶nia 2006 roku, punktualnie o godz. 17.00, Pawe³ Orkisz przeci±³ b³êkitn± festiwalow± wstêgê otwieraj±c pierwszy koncert pt. „Pie¶ni Boba Dylana”, a tym samym 1. Europejski Festiwal Ballady „Ballady Europy”.   

Czytaj cao
 
sponsorzy_2006.png