Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

grafika
elementy wizualizacji 4. Ballads of Europe

be2009m.jpgPiotr Barszczowski przedstawi³ nam projekt piêknie zbli¿ony do ubieg³orocznego,

W³osy naszej muzy wrastaj± w prastare drzewo, albo z niego wyrastaj±, razem z ca³± atmosfer± i muzyk± festiwalow±.
Li¶cie-liry czekaj± tylko, ¿eby wiatr zawia³, a spadn± nam w d³onie... Trzeba tylko nadstawiæ rêce, tzn. przyjechaæ do Niepo³omic.
Czy uda siê znale¼æ Wam to drzewo i tê dziewczynê?

Format - w±ski, pionowy. Dziêki temu uzyskamy jednoznaczn± identyfikacjê u odbiorcy: no tak, lipiec, znaczy siê Ballady Europy!
Jêdru¶, my za Tob±... Hajda na Niepo³omice!

 
sponsorzy_2009.png