Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

aktualno¶ci
Co w trawie festiwalowej piszczy?

30 sierpnia
Uzgodnili¶my termin nastêpnego festiwalu: pierwszy weekend lipca . Dok³adnie: 1-3 lipca 2011 r. Planujemy wieczór portugalski i grecki + Koncert Galowy, do którego zaprosimy kilku polskich wykonawców.

15 sierpnia 2010
Rozliczyli¶my festiwal, jeste¶my lekko na minusie.
Ale zewsz±d dobiegaj± gratulacje z powodu sukcesu artystycznego i ¿yczenia wytrwa³o¶ci w nastêpnych latach.

16-18 lipca
Dwa pierwsze dni festiwalowe uda³y siê znakomicie. Pogoda dopisa³a, arty¶ci zjawili siê w komplecie, publiczno¶ci nie brakowa³o, choæ zawsze mog³oby byæ wiêcej. Niestety, trzeciego dnia od rana pada³ ulewny deszcz. Na dziedziñcu by³o piêknie, ale pustawo.
W efekcie sukces festiwalu by³ po³owiczny.

3 lipca
Ukaza³o sie kilka wywiadów z dyr. artystycznym festiwalu, Paw³em Orkiszem. Zapraszamy do lektury:   wiadomo¶ci24.pl - Mi³osz Kluba, Dziennik Polski - Wac³aw Krupiñski. 

1 lipca
Uda³o nam siê pozyskaæ jako sponsora festiwalu firmê Ströer Polska, w³a¶ciciela wielu billboardów reklamowych w Krakowie i okolicy. Tapety wydrukowa³a nam po niskich kosztach drukarnia Emerald, a rozwiesi³a je firma Hasus.
Dziêki temu tegoroczny festiwal by³ naprawdê dobrze widoczny w Krakowie.

16 czerwca 2010
Uruchomili¶my od dzi¶ drugi nasz adres internetowy: www.balladyeuropy.pl.
Chyba ³atwiej go bêdzie zapamiêtaæ.

13 czerwca 2010
Kilka dni temu zakoñczyli¶my z sukcesem szukanie sponsorów.
Nie by³o ³atwo, ale  - okazuje siê - nasz festiwal ma juz swoich fanów, przyjació³, mecenasów. Wszystkim tym, których nie trzeba by³o w ogóle namawiaæ, bo reagowali pozytywnie na samo zaproszenie, szczególnie dziêkujemy!
Plakaty, bilety, zaproszenia, ulotki - wydrukowane. Ruszamy z promocj± zewnêtrzn± i dystrybucj±.
Niepo³omice czekaj± na Was.

15 maja 2010
Szukamy sponsorów, ale... z klas±!
Do wspó³pracy z nami zapraszamy tylko przyjació³ ballady, ludzi zakochanych w dobrej pie¶ni!

Zamykanie listy sponsorów potrwa pewnie do 7-8 czerwca.
Potem ju¿ szybko druk biletów, afiszów, zaproszeñ i mo¿na ruszaæ z promocj±.
Ale loga sponsorów musz± byæ na akcydensach, wiêc prosimy o cierpliwo¶æ.

Program ju¿ prawie zapiêty, pozosta³o kilka spraw organizacyjnych do uzgodnienia, g³ównie zwi±zanych z prowadzeniem i scenariuszem kazdego z koncertów.

 
sponsorzy_2010.png