Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

aktualno¶ci
Relacja z koncertu "M³ode ballady" - sob. 2 lipca 2011, popo³udnie
foto: Iwona Zieliñska
To by³ nowy pomys³ organizatorów: zaproszenie na nasz festiwal - oprócz wielkich gwiazd estrady - tak¿e ludzi stawiaj±cych na niej pierwsze zawodowe kroki (nie myliæ z amatorami!). Oto siódemka naszych Go¶ci.
mlodzi_balladzici.jpg
Koncert by³ bardzo udany. Mia³ bardzo dobre tempo, bardzo sprawnie prowadzi³ go Marcin Urban, nie by³o nu¿±cych przerw technicznych, ani d³u¿yzn. Po prostu bardzo ciekawy!
Bardzo dojrzale zaprezentowa³a siê Ma³gosia Langner. Wiêcej wiary w siebie!
langner.jpg

Adê Szel±g zapamiêtamy z "B±belków".

Krzysztof Buratyñski pokaza³ pazur i ró¿norodno¶æ ekspresyjn±. To mo¿e byæ przysz³a gwiazda estrady.

Agata Klimczak ma znakomite walory i pewnie poszukuje jeszcze w³a¶ciwej drogi dla swojego niebanalnego talentu.

Magdalena Krzywda ze S³awomirem Witkowskim zaskoczyli spokojem i oczarowali kunsztem, ale by³o w tym sporo smutku... A tu popo³udnie, czas relaksu...

£ukasz Sokó³ wypad³ znakomicie. To ¶wietny pianista i dobry, dojrza³y kompozytor. Ewidentnie "niezagospodarowany".

Do koncertu niedzielnego zosta³ zaproszony £ukasz Majewski, który rozbawi³ publiczno¶æ luzem scenicznym i trochê autoironicznym podej¶ciem do w³asnego ¿ycia i urody. Ale by³a w tym prawda. To by³a prawdziwa opowie¶æ!

Za rok powtórzymy na pewno taki koncert. Trzeba siê tylko zastanowiæ nad jego tytu³em, ¿eby nazwa lepiej oddawa³a istotê tego krótkiego przegl±du.
majewski.jpg

 

krzywda.jpg

klimczak_buratynski.jpg

 
Relacja z koncertu "Polskie Otwarcie" - pt, 1 lipca 2011

foto: Marek Sendek
ptak_po.jpgPunktualnie o 19.45 otwarcia festiwalu dokona³ Roman Ptak, burmistrz Niepo³omic, w towarzystwie dyrektora artystycznego festiwalu, Paw³a Orkisza.

By³o zimno, wiêc Pan Burmistrz wyrazi³ nadziejê, ¿e ballady wszystkich rozgrzej± i ¿yczy³ wspania³ej zabawy przez najbli¿sze 3 dni.

Jako pierwszy na scenie pojawi³ siê zespó³ "Ma³¿eñstwo z rozs±dku", który bardzo siê niepo³omickiej publiczno¶ci spodoba³. Wielu pyta³o: dlaczego ja o nich do tej pory nie s³ysza³em? - Przecie¿ s± znakomici!
Rzeczywi¶cie, bardzo profesjonalnie przygotowany wystêp, piekne brzmienie g³osów i instrumentów, staranny dobór piosenek.
malzenstwo2.jpg

Potem publiczno¶æ zosta³a poproszona na krótk± przerwê, ¿eby kilkunastoosobowy zespó³ Piotra Polka móg³ siê zainstalowaæ i nastroiæ, a potem ju¿ na scenie pojawi³a siê Gwiazda wieczoru.

polk5.jpgPan Piotr od pierwszych chwil uj±³ publiczno¶æ u¶miechem, tembrem g³osu i elegancj±. Najwa¿niejsze by³y jednak m±dre piosenki, do tekstów g³ównie Jana Wo³ka.
Publiczno¶æ d³ugo nie chcia³a pusciæ artystów ze sceny, mimo ch³odu tego wieczoru - by³o tylko ok. 10 stopni. Bardzo przyda³y siê ciep³e kurtki i termosy!

Nie oby³o siê bez trzech bisów, podczas których artysta przypomnia³ swoj± pierwsz± p³ytê, "Polk in love".
polk1.jpg

 

Wychodz±c wszyscy podkre¶lali: by³ to naprawdê znakomity pocz±tek  festiwalu, godne "Polskie Otwarcie"!

 
Aktualno¶ci - aktualne przed festiwalem
6 czerwca
Wydrukowali¶my plakaty i akcydensy. Ruszy³a sprzeda¿ biletów... Pozosta³y sprawy promocji w mediach, billboardy i "propaganda szeptana". No i czekanie na dobre prognozy pogody.

31 maja
Musimy zrezygnowaæ z wystêpy Mafaldy Arnauth, z wielkim ¿alem. Poszukiwania jakich¶ ¼róde³ finansowania spe³¿³y na panewce.

18 maja

Niestety, bêdziemy musieli zrezygnowaæ z udzia³y Mafaldy Arnauth.

30 kwietnia
Program u³o¿ony, poza wieczorem portugalskim.
Zarezerwowali¶my juz do¶æ dawno temu termin u gwiazdy portugalskiego fado, Mafaldy Arnauth, która bardzo siê ucieszy³a na mo¿liwo¶æ przyjazdu z koncertem do Polski. Jeszcze w Polsce nie ¶piewa³a, w przeciwieñstwie do takich wielkich postaci fado, jak Camane, Mariza, czy Amalia Rodrigues.
Jej przyjazd, to jednak koszt rzêdu 10 tys. euro, wiêc szukamy potencjalnych sponsorów - w Warszawie dzia³a Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza, mo¿e oni kogo¶ nam polec±?

6 kwietnia
Do udzialu w koncercie  "Polskie Otwarcie" zaprosili¶my Piotra Polka, do¶æ popularnego ostatnio aktora, który znakomicie ¶piewa, a w cv ma wspó³pracê muzyczn± m.in. z Agnieszk± Osieck± i Jerzym Satanowskim. Za¶piewa piosenki do tekstów Jana Wo³ka, a komponowali dla niego Krzesimir Dêbski, Wojciech Korcz i im podobni. 
No, to jest rekomendacja!

5 kwietnia
Mamy projekt plakatu. Zeus - pod postaci± byka - porywa Europê. Europa jest oczywiscie kobiet±, i - oczywi¶cie - siê broni.
Poezjo, ballado - ratujcie!!

1 kwietnia
Mamy do¶æ du¿y wybór artystów do koncertu greckiego. W latach 60. do Polski dotar³a do¶æ du¿a fala imigrantów z Grecji. Osiedlili siê, pozak³adali tutaj rodziny, teraz dorasta ich ju¿ trzecie pokolenie, ale ci±gle ¿yj± czê¶ciowo w krêgu kultury greckiej.
Kiedy¶ wielk± popularno¶ci± cieszy³a siê w Polsce Eleni, a kiedy muzycy z jej zespo³u porozje¿d¿ali siê w ró¿ne strony, kilku z nich utworzy³o w³asne zespo³y. Na Dolnym ¦l±sku dzia³aj± dwa z nich: zespó³ Orfeusz i zespó³ Zorba.
W samym Krakowie przynajmniej dwie znane postaci ¶wiata piosenki wywodz± siê tego krêgu: Maja Sikorowska i Agnieszka Chrzanowska.
By³o zatem z czego wybieraæ.
Zdecydowa³y wzglêdy artystyczne i mo¿liwo¶ci finansowe: Agnieszka Chrzanowska i zespó³ ZORBA !!

20 marca 2011
W tym roku chcemy po raz pierwszy zaprosiæ m³odych balladzistów, zrobiæ co¶ w rodzaju przegl±du m³odych postaci polskiej ballady!
Chyba w sobotê, pierwszy koncert, popo³udniowy.

1 marca
W tym roku chcemy zaprosiæ widzów na koncerty: portugalski i grecki.
Koncert polski wypada nam zaproponowaæ pierwszego dnia festiwalu, 1 lipca 2001, bo w tym samym dniu Polska obejmuje prezydencjê w Unii Europejskiej.

styczeñ 2011
Przystêpujemy do organizacji tegorocznego festiwalu.
£atwo nie bêdzie, bo konkurencja coraz wiêksza, prawie ka¿de miasto i ka¿dy wiêkszy zamek przygotowuj± jakie¶ atrakcje dla turystów, czêsto muzyczne.
Zobaczymy jak siê sprawdzi nowy, zmieniony termin: pierwszy weekend lipca!
 
sponsorzy_2011.png