Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

grafika
autor projektu: Adam Perun

plakat_grecki_miniatura.jpgZ listu autora projektu do organizatorów:
„Przedstawiam projekt plakatu (…) Bêdê bardzo wdziêczny za przedstawienie go¶ciom festiwalu niezwyk³ego mitu o porwaniu Europy przez Zeusa, który aby tego dokonaæ zamienia siê w bia³ego byka.
Postanowi³em wykorzystaæ ten meander grecki dla uzyskania jeszcze wiêkszej g³êbi kompozycji. Podpisa³em te¿ Zeusa i Europê zgodnie z piêkn± tradycj± ikonograficzn±. To pomo¿e naprowadziæ widzów na w³a¶ciwy trop.

Wtedy stanie siê jasna moja plastyczna reinterpretacja mitologicznych wydarzeñ, w której Europa - tu inaczej ni¿ w micie - w porê odkrywa podstêp Zeusa, wzlatuje (lewituje) nad nim w szoku i gniewie. Walczy z bogiem o swoj± godno¶æ i wolno¶æ.
Jest wolna i dumna! A Zeus – m±dry bóg – docenia jej odwagê i silny charakter. Odchodzi z godno¶ci± i z szacunkiem dla Europy.
Podczas walki Europie spada z g³owy diadem, gubi te¿ lirê. Ale… Europa poprawi za chwilê diadem, podniesie lirê i zagra na niej balladê zwyciêstwa.”


Z powa¿aniem
Adam Perun


A oto ulotka festiwalowa

be2011_ulotka_przod.jpg

 

Przyk³ad realizacji: bilety.

bilety_1-2-3.jpg

 
sponsorzy_2011.png