Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

koncerty
Koncerty 7. Ballads of Europe  2012

W 2012 roku zaproponowalismy mi³o¶nikom ballad 6 koncertów, z których 3 by³y biletowane:

1. W pi±tkowy wieczór s³uchanie ballad folkowych rodem z Ameryki Po³udniowej. Nie zapominajmy, ¿e stamt±d pochodz± tak znane i popularne rytmy jak bossanova, tango, rumba, samba, salsa. Sk±d one siê bior±, bo przecie¿ raczej nie z folkloru Indian peruwiañskich?
Wyst±pi³y trzy zespo³y, w których liderkami s± dziewczêta z dwóch ró¿nych krajów po³udniowoamerykañskich: Wenezueli, Peru oraz Polka zakochana w Brazylii. W ka¿dym z tych zespo³ów graj± cudowni gitarzy¶ci, polscy i zagraniczni, bêdzie to wiêc uczta dla mi³o¶ników gitary, gor±cych rytmów i kobiet. Roberto Taufic to ponoæ jeden z najlepszych gitarzystów w Brazylii.
Koncert swoj± obecnosci± zaszczyci³ Konsul Honorowy Republiki Chile w Polsce, p. Andrzej Zdebski.
Wyst±pi±: Marita Alban Juarez Quartet, Beatriz Bianco z zespo³em Solo Tres oraz Gabriela Kozyra & Roberto Taufic

pt, 6 lipca, godz. 19.30
cena: 30 z³ (ulgowe, dla m³odzie¿y – 20 z³)

3. W sobotni wieczór zaprosili¶my publiczno¶æ do niepo³omickiego parku, przed zamkiem, w którym zbudowana jest piêkna, stylowa i du¿a altana, a przed ni±, wokó³ starego dêbu, jest plac, na którym ustawion krzese³ka. Przy piêknej pogodzie, w ten ciep³y wieczór, pod¶wietlona altana i stare drzewa stworzy³y ba¶niowy klimat.
Wyst±pili: Pete Morton i Edyta Geppert.
Mortona mi³o¶nicy ballady w Polsce ju¿ zapewne kojarz±, choæby z dwóch pie¶ni przet³umaczonych przez Paw³a Orkisza i zamieszczonych na jego najnowszej p³ycie, „I’m in love with Emily Dickinson” oraz „Another train”.
Pete, oczywi¶cie, ¶piewa po angielsku, bo nie zna polskiego, ale... jak on to robi, ¿e ³apie znakomity kontakt z polsk± publiczno¶ci±, która z nim spiewa, ko³ysze siê, reaguje na jego opowie¶ci i dowcipy. Niedawno urodzi³ mu siê synek, Artur (ma³y „król Arthur”:-), dlatego przyjecha³ do Polski tylko na nasz koncert i wraca³ najbli¿szym samolotem.
Edyty Geppert polskiej publiczno¶ci przedstawiaæ nie trzeba. Po Irenie Santor jest to pierwsza dama polskiej piosenki.

sob, 7 lipca, godz. 19.30
cena: 40 z³ (ulgowe, dla m³odzie¿y – 25 z³)

6. Niedziela ca³a nale¿a³a do mi³o¶ników twórczo¶ci Jacka Kaczmarskiego.
Program przygotowa³a w ca³o¶ci Agencja Artystyczna GAP, dzia³aj±ca w ramach ¶rodowiska GAP, profesora Jerzego Hausnera z krakowskiego UEK. Kulminacyjnym punktem by³ wieczorny koncert-spektakl „Arue – tako rzecze Kaczmarski”.

"Arue" to spektakl o "ludziach niekompletnych". Czyli o ka¿dym z nas. To truistyczne stwierdzenie oddaje te¿ w pe³ni charakter spu¶cizny artystycznej Jacka Kaczmarskiego. Polski bard w swojej twórczo¶ci poetyckiej eksploruje meandry niespe³nionych dusz ludzkich podró¿uj±cych po krainach rozkoszy, emocji, intelektu, oraz sztuki i nieuniknionego cierpienia w poszukiwaniu spe³nienia. Boskiej iskry, czy elementu, który sprawi, ¿e poczuj± siê w pe³ni sob±. Mo¿e ludzie maj± ju¿ tê umiejêtno¶æ i tylko szukaj± „dziury w ca³ym”? A mo¿e szukaj± tego w niew³a¶ciwych miejscach, b±d¼ niew³a¶ciwych warto¶ciach?

Czy mo¿na zrozumieæ w³asne pragnienia i unikn±æ pu³apek zastawianych na nas wszêdzie przez in¿ynierów dusz ludzkich i szaleñców stoj±cych za mechanizmami w³adzy? Te i inne pytania wy³aniaj± siê z wnikliwej lektury wielu tekstów Jacka Kaczmarskiego.

Arue Maremateu to bohater jego wczesnych, nigdzie nie publikowanych tekstów prozatorskich. Jest niezrozumianym mêdrcem, przewodnikiem dla wielu swoich braci, "wydr±¿onych ludzi". Ludzi nie mog±cych zaznaæ szczê¶cia przez ograniczenia w³asnej natury i opresyjnego systemu, którego przedstawicielami w opowiadaniach s± wódz i czarownik plemienia. Arue widzi g³upotê oraz niesprawiedliwo¶æ i absurdy egzystencji ludzkiej dryfuj±cej na tafli rzeczywisto¶ci spo³ecznej, w której przysz³o im ¿yæ. Wchodzi w interakcje z otoczeniem obna¿aj±c prawdê, która nie jest wygodna dla ludzi, poniewa¿ wol± ¿yæ w iluzji, ¿e s± szczê¶liwi i kompletni kontynuuj±c wojny i zmagania, które s± czêsto odbiciem ich wewnêtrznego nie³adu.

Podobnie jest z bohaterami wielu piosenek autorstwa Jacka Kaczmarskiego, gdzie post walczy z karnawa³em, cnota z wystêpkiem, m³ode wilki z my¶liwymi, Witkacy z w³asnymi demonami, a biblijny Jakub z Anio³em, który byæ mo¿e jest samym Bogiem.

Spektakl "Arue..." to kompilacja wczesnych powiastek filozoficznych Jacka Kaczmarskiego z jego dorobkiem muzycznym, który w autorskich aran¿acjach zaprezentowali m.in.:
- Katarzyna Groniec,
- L.U.C.
- Budyñ z Bajzlem z zespo³u BaBu Król (po³owa sk³adu grupy Pogodno)
- i inni.
Przewodnikiem po podró¿y przez poezjê Kaczmarskiego i ¶wiat Arue by³ Krzysztof Globisz.
"Arue" to po³±czenie piosenki aktorskiej z nowymi mediami i teatrem formy przygotowany przez grupê aktorów, muzyków i innych ludzi teatru specjalnie na festiwal "Ballady Europy".

niedz, 8 lipca, godz. 20.30
cena: 20 z³ (ulgowe, dla m³odzie¿y – 10 z³)


Oprócz tego, tradycyjnie, jak co roku, odby³y siê tak¿e 3 koncerty nie biletowane:

2. „M³ode ballady” – sobota, godz. 16.00, w sali widowiskowej Ma³opolskiego Centrum D¼wiêku i S³owa.
Wystêpy m³odych balladzistów z ich, niekoniecznie autorskim, repertuarem.
Tytu³ „Nadziei balladowej” otrzymali ex aequo: £ukasz Sokó³ i Przemys³aw Wi¶niewski.
Koncert poprowadzi³ Marcin Urban.

4. „Nocne balladowanie z Paw³em Orkiszem” – sobota, godz. 23.00, w niepo³omickim parku.

5. niedziela, godz. 16.00 – koncert piosenek "Kaczmarski - Reszta ¦wiata", wyst±pili: Basia Raduszkiewicz, Marcin Skrzypczak, Tomek Wachnowski, Zbigniew Grzyb, którzy za¶piewali piosenki Jacka Kaczmarskiego, ale tak¿e w³asne utwory.

 
sponsorzy_2012.png