Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

koncerty
Koncerty 8. Ballads of Europe - Niepo³omice 2013

1. Bujanie na fali - koncert piesni ¿eglarskich i morskich
pt. g. 19.30
Udzia³ wziê³a absolutna czo³ówka polskich pie¶niarzy i szantymenów: Korycki i ¯ukowska, Muzaj i Szurawski, czyli prawie ca³e Stare Dzwony... Do tego s³ynny Koval i autentyczny kapitan Mieczkowski. Uczta folkowa... skoñczona wspólnym odspiewaniem "Przechy³ów", jako uk³on dla autora tej piosenki, dyrektora naszego festiwalu, Paw³a Orkisza.

orkisz_i_stare_dzwony.jpg

2. M³ode ballady - koncert dwuczê¶ciowy.
sob. g.15.00
W pierwszej wyst±pili podopieczni niepo³omickiego poety, Marcina Urbana, spiewaj±cy jego wiersze. W drugiej czê¶ci wystapi³y go¶cinnie dzieci ze Studia Piosenki w Szczawie.
By³o ro¿norodnie, ciekawie i optymistycznie ...
mlode_duet1.jpg

3. Ballady litewskie  - Arnoldas Jalianiauskas i Indrė Dirgėlaitė
sob. g. 18.00, wstêp wolny
Znakomita trójka artystów z Litwy. Cudowne nastroje, Arnoldas z miêkkim barytonem i zjawiskowo piêkna Indre. Towarzyszy³ im multiinstrumentalista, Liutauras Januszaitis.


litwini1.jpg

4. Ballady kaszubskie i gdañskie
sob. 6.07.13, g. 19.30

Dwa znakomite zespo³y, które rozgrza³y publiczno¶æ, Formacja i Zayazd, i ten trzeci, solista, m³ody Kaszub, Pawe³ Ruszkowski.
I znowu opowie¶ci o tej Polsce, któr± my, ludzie z Po³udnia, znamy nieco mniej...Momentami by³o bardzo powa¿nie, bo przecie¿ Gdañsk to kolebka "Solidarno¶ci", a innym razem skocznie, wszystko za spraw± rollercastera, na który nas zabra³ Lech Makowiecki, ze swoj± ekip±...
makowiecki.jpg

 5. Nocne balladowanie z Paw³em Orkiszem
sob, 6 lipca, g. 23.59 
Z prawie pó³toragodzinnym opó¼nieniem rozpocz±³ siê ostatni koncert sobotniego wieczoru, nocne spiewanie z zespo³em Paw³a Orkisza.
Tym razem by³y pie¶ni ¿eglarskie, szanty, ballady morskie, a klimat doskonale podkre¶la³ swoimi harmonijkami i fletami Mariusz Tracz, czyli Greting, go¶cinnie zaproszony do tego koncertu, notabene mieszkaniec Niepo³omic.
orkisz_z_gretingiem.jpg

basia_sw.jpg6. Bombonierka z Jêdrusik - Barbara Stêpniak-Wilk z zespo³em

niedz. 7.07, g.17.30

Niedzilne koncerty rozpoczê³a krakowska poetka i pie¶niarka, Basia Stêpniak-Wilk, w swoim w³asnym repertuarze, przetykanym piosenkami, które ongi¶ wykonywa³a Kalina Jêdrusik, wielka diwa polskiego filmu i estrady. Koncert emanowa³ ciep³em i kobieco¶ci±...


A po Pani Basi ze spu¶cizn± Kaliny Jêdrusik zmierzy³a siê  zupelnie inna kobieta, szalona i zwariowana Karolina Cicha, która te pie¶ni ubra³a w jazz-rockkow± stylistykê.

Te¿ by³o ciekawie, choæ tym razem pani Karolina jeszcze nie zachwyci³a naszej starszej i statecznej publiczno¶ci. Byæ mo¿e by³o to zbyt nowatorskie? Za ma³o ograne?

 

7. Jêdrusik po Cichu - Karolina Cicha z zespo³em
niedz, 7 lipca, g.19.00 

karolina_cicha1.jpg

8. Ballady szwedzkie - Vivian Buczek z zespo³em
niedz. 7.07, g. 20.30

To by³ bardzo spokojny, ciep³y i bogaty muzycznie koncert,, doskona³y na zakoñczenie tego piêknego i bogatego festiwalu. Artystce ze Szwecji towarzyszyli znakomici warszawscy muzycy, jazzmeni:  Robert i Wojciech Majewscy, S³awomir Kurkiewicz i Micha³ Mi¶kiewicz. Koncert utrzymany by³ w stylistyce jazzowo-swingowej, czasem bardziej soulowej, czasem bardziej balladowej. 
vivian2.jpg

Trzy dni, osiem ciekawych koncertów, doskona³a atmosfera.
To by³ piêkny i bardzo udany festiwal.

 
sponsorzy_2013.png