Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Maciej Zembaty

  46080003.jpg                                                 

Satyryk, pie¶niarz, znawca, wielbiciel i propagator twórczo¶ci Leonarda Cohena, którego piosenki t³u­maczy na jêzyk polski od lat i sam je wykonuje. Urodzi³ siê w Wa­dowicach, w 1944 roku, studiowa³ na PWST, ASP, ³ódzkiej „filmówce", ostatecz­nie ukoñczy³ polonistykê na Uniwersytecie Warszawskim. Jest au­torem wielu piosenek (m.in. „Ostatniej pos³ugi" do „Marsza ¯a³ob­nego" Chopina), wspó³tworzy³ kabarety (np. Dreszczowisko, za­s³yn±³ psychodelicznym magazynem „Zgryz" w radiowej Trójce, a tak¿e jako wspó³twórca (wraz z nie¿yj±cym ju¿ Jackiem Janczar­skim) i jeden z wykonawców s³uchowiska „Rodzina Poszepszyñ­sk!ch". Niedawna ukaza³a siê p³yta nagrana z Tadeuszem Klimond± "Wolno¶æ-znaczy Freedom. Piosenki o wolno¶ci".