Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Alosza Awdiejew

alosza.jpg

    ... z powo³ania jestem b³aznem i uwa¿am, ¿e jest to bardzo wa¿na profesja...
Roz¶mieszyæ cz³owieka, to znaczy przywróciæ go do ¿ycia... ¦miech jest furtk±, która otwiera najlepsze strony osobowo¶ci...
...Piosenki, które ¶piewam mieszcz± w sobie niejako trzy elementy: cygañsko¶æ, rosyjsko¶æ i swingowanie.
S± bardzo rytmiczne, improwizacyjne...
... Próbujê nowej formu³y rozmów z publiczno¶ci±, usi³ujê zawsze zniszczyæ dystans miêdzy artyst± a widzami.
Nie cierpiê estradowych marionetek. Nie cierpiê estradowej gumy do ¿ucia...

 

Aktor filmowy, piosenkarz, jêzykoznawca - tyle mo¿na powiedzieæ w najwiêkszym skrócie. Urodzi³ siê w Stawropolu na pó³nocnym Kaukazie. Od dzieciñstwa ci±gnê³o go do wystêpowania, bo zacz±³ w wieku 6 lat wraz z mam±. ¦redni± szko³ê muzyczn± ukoñczy³ z dyplomem chórmistrza. Studiowa³ wiele kierunków filologicznych, zarówno w Polsce, jak i w Moskwie. Jednocze¶nie ca³y czas mocno zwi±zany i po¶wiêcaj±cy siê pracy artystycznej. ¦piewa³ w legendarnej "Piwnicy pod Baranami", w zespo³ach jazzowych, pisa³ piosenki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Politycznych i Miêdzynarodowych UJ. Posiada równie¿ tytu³ naukowy profesora. W wolnych chwilach jest zapalonym tenisist± i kucharzem specjalizuj±cym siê w kuchni kaukaskiej.