Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Jacek Kowalski

img_8398.jpgJacek Kowalski - Sarmata, poeta i t³umacz literatury starofracuskiej ¶piewa swoje piosenki i w³asne przek³ady starofrancuskich pie¶ni i ballad. Od 1988 roku, gdy wygra³ Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, wystêpuje z zespo³em Monogramista JK. Z zawodu historyk sztuki, mediewista, pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z zainteresowania kultur± staropolsk± wynik³y cykle jego piosenek autorskich, fascynacje ¶redniowieczem owocuj± m.in. t³umaczeniami wierszy Franciszka Villona i Karola Orleañskiego, ludowych ballad oraz pie¶ni trubadurów i truwerów. Tradycja sarmacka by³a te¿ przedmiotem artystycznej dyskusji pomiêdzy Jackiem Kowalskim i Jackiem Kaczmarskim w koncertowym starciu - dialogu Dwie Sarmacje, wyemitowanym przez I program Telewizji Polskiej w 1995. Ponadto Jacek Kowalski ¶piewa z zespo³em Klub ¦wiêtego Ludwika, przy wtórze rekonstruowanych instrumentów ¶redniowiecznych, swoje przek³ady ¶redniowiecznych pie¶ni francuskich - mi³osnych, wojennych, z czasów wojen krzy¿owych, fragmenty Pie¶ni o Rolandzie i staropolsk± Pie¶ñ o bitwie pod Grunwaldem.