Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Ela Adamiak

elbieta_adamiak.jpg Jest polsk± piosenkark±, gitarzystk± i artystk± z krêgu poezji ¶piewanej.

Od dzieciñstwa mia³a kontakt z muzyk±, a dok³adniej z fortepianem. Pó¼niej nast±pi³a fascynacja gitar±. Studiowa³a socjologiê, ale przerwa³a naukê na III roku z powodu fascynacji ¶piewaniem. Swój debiut sceniczny zanotowa³a w 1974 roku. Jest laureatk± wielu festiwali, m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w 1975 (nagroda za debiut piosenkarski i kompozytorski), Zamkowych Spotkañ "¦piewajmy Poezjê" w Olsztynie i Festiwalu Artystycznego M³odzie¿y Akademickiej "FAMA" w ¦winouj¶ciu. W 2002 El¿bieta Adamiak otrzyma³a na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie "Z³oty Indeks". Oprócz udzia³u w festiwalach i krajowej dzia³alno¶ci koncertowej czêsto wystêpowa³a poza granicami Polski. ¦piewa³a m.in. w Niemczech, Czechach, Francji, czy te¿ Australii. Ma na swoim koncie równie¿ wystêpy w programach telewizyjnych. Jak dot±d nagra³a 8 albumów, m.in."Nic nie mam", "Atlantyda". Do najbardziej popularnych utworów nale¿± "Jesienna zaduma", "Pro¶ba o nadziejê", "Wierszyk o wronkach", czy te¿ "Szara piosenka".