Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Anna Treter

tretter.jpg Moje piosenki powstaj± z ci±g³ej i niek³amanej fascynacji ¿yciem, bogactwem ludzkich uczuæ i doznañ . Nie znam odpowiedzi na wiele pytañ, ale pytam… Jaki mamy wp³yw na w³asne ¿ycie, jaka rolê odgrywa w nim przypadek czy przeznaczenie, jak t³umaczyæ skomplikowane relacje miêdzy lud¼mi. Takimi refleksjami, nierzadko bardzo osobistymi dzielê siê z moimi s³uchaczami.

 

Solistka i pianistka zespo³u Pod Bud±, z którym pracuje od pocz±tku jego istnienia. Grupa nagra³a 13 p³yt maj±cych dzi¶ status platynowych, zarejestrowa³a wiele recitali telewizyjnych, uczestniczy³a we wszystkich wiêkszych festiwalach, ale przede wszystkim zagra³a kilka tysiêcy koncertów ci±gle ciep³o przyjmowanych przez publiczno¶æ. W 2007 zespó³ obchodzi 30-lecie swojego istnienia.

W 2003 roku Anna Treter zdecydowa³a siê na wydanie solowego albumu „Na po³udnie”. Go¶cinnie na p³ycie wyst±pili: Ryszard Rynkowski, Magda Steczkowska, Piotr Schulz, a tak¿e kapela Sebastiana Karpiela - Bu³ecki (Zakopower).Wiêkszo¶æ tekstów napisa³a sama . Prawie ca³a muzykê skomponowa³ Jan Hnatowicz – gitarzysta i aran¿er, kompozytor wielu przebojów zespo³u Pod Bud± m.in. Ballada o ciotce Matyldzie, Blues o starych s±siadach, Gdy mnie kochaæ przestaniesz – prywatnie m±¿ artystki. Album okaza³ siê sukcesem wydawniczym, jego dobre przyjêcie, ¶wietne recenzje i reakcje s³uchaczy na koncertach zachêci³y j± do wydania w 2005 roku kolejnej p³yty „Mo¿e tak mo¿e nie”, jeszcze bardziej osobistej, opartej prawie w ca³o¶ci na w³asnych tekstach . 

Z ca³± pewno¶ci± prawdziwym ¿ywio³em artystki s± koncerty w których towarzyszy jej zespó³ 5 znakomitych krakowskich muzyków, a tak¿e solista , Jacek Kotlarski. Naturaln± tego konsekwencj± jest trzeci – nagrany na ¿ywo – solowy album Anny Treter p.t. „Bez retuszu” bêd±cy zapisem koncertu, który odby³ siê w krakowskich Krzysztoforach jesieni± 2005. P³yta ukaza³a siê w listopadzie 2006 roku. Przy okazji jej wydania mo¿na ¶mia³o utwierdziæ siê w przekonaniu, ¿e decyzja artystki o samodzielnych dzia³aniach muzycznych, o rozwijaniu w³asnych projektów by³a ca³kowicie s³uszna i dziêki niej wra¿liwi i poszukuj±cy s³uchacze zyskali wiele nowych piêknych tekstów i melodii. Ania nie zapominaj±c o swych korzeniach, o grupie "Pod Bud±" równolegle i z powodzeniem rozwija solow± karierê.
W 2006 roku powsta³ dwuczê¶ciowy telewizyjny recital artystki, bêd±cy zapisem jednego z koncertów. By³ ju¿ wielokrotnie emitowany na antenach TVP i TV Polonia.
Ania otworzy³a tak¿e w Krakowie swoj± „Piosenkarniê”. Co miesi±c spotyka siê w niej z m³odymi, wra¿liwymi, maj±cymi co¶ do powiedzenia muzykami, poetami , kompozytorami i pie¶niarzami.