Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Joanna Rawik

joanna_rawik_foto2.jpg Joanna Rawik, a w³a¶ciwie Joanna Gronkowska, jest polsk± piosenkark±, aktork± i dziennikark±.

Dzieciñstwo spêdzi³a w Rumunii i tam te¿ zaczê³a uczêszczaæ na lekcje gry, na skrzypcach. Do Polski przyby³a w 1947. Jako piosenkarka debiutowa³a w po³owie lat 50. XX wieku we wroc³awskim kabarecie Kaczka. Ukoñczy³a Studium Teatralne w Kielcach, nastêpnie wystêpowa³a w Teatrze Ziemi £ódzkiej i Teatrze Objazdowym w Lublinie (1956-1958), ¶piewa³a z zespo³em jazzu tradycyjnego "Siedem Czarcich £ap" (I miejsce na konkursie muzycznym w Lublinie), wspó³pracowa³a z krakowskim klubem "Pod Jaszczurami" i kabaretem "Kundel".

Swój pseudonim przyjê³a pod wp³ywem lektury Ericha Marii Remarque'a. Wspó³pracowa³a z wieloma zespo³ami, bra³a udzia³ w audycjach radiowych, nagrywa³a p³yty, wystêpowa³a w programie "Podwieczorek przy mikrofonie", czy te¿ w kilku filmach telewizyjnych. We Francji, po wystêpach w Pary¿u i Lyonie, nazwano j± "Juliette Greco znad Wis³y". Jest równie¿ wielokrotn± laureatk± na Krajowych Festiwalach Polskiej Piosenki w Opolu.