Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Kazmimierz Madej
madej.jpg Dyrektor Kabaretu Loch Camelot, re¿yser, scenograf, aktor, absolwent wydzia³ów malarstwa i scenografii Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie, wieloletni artysta krakowskiej "Piwnicy pod Baranami". Zrealizowa³ scenografie do spektakli w oko³o dwudziestu miastach Polski, na najwiêkszych scenach teatralnych, na niektórych wielokrotnie. Na wyjazdach scenografie realizowa³ w teatrach -w Filadelfii, Los Angeles, San Francisco, Toronto, Montrealu, Chicago (Chicago Theater), Nowym Jorku (Town Hall), Wiedniu, Zurychu, Londynie, Sztokholmie, Pary¿u (Centre Pompidou). W 1984 r. Otrzyma³ nagrodê za najlepsz± scenografiê na Festiwalu Internazionale Atti Unici w Arezzo, w tym samym roku bra³ udzia³ w Ogólnopolskim Zje¼dzie Performerów we Wroc³awiu z krakowsk± grup± KONGER. W 1989 r. w Pa³acu pod Baranami realizowa³ "Spektakl Excentryczny"(Festiwal Witkacego). W styczniu 1991 r. ze Zbigniewem Rajem za³o¿y³ Salon Excentryczny i wraz z nim realizuje spektakl "Czaruj±cy Dekapitator". W 1991 r. w Piwnicy pod Baranami re¿yserowa³ jednoaktówkê M. de Ghelderodego "Eskurial". W 1990 r. jako pierwszy zosta³ laureatem nagrody im. Wies³awa Dymnego, przyznanej za wszechstronn± dzia³alno¶æ artystyczn± przez Fundacjê im. Wies³awa Dymnego z siedzib± w Montrealu, realizator wielu znacz±cych scenografii telewizyjnych oraz kilku teatralnych. W listopadzie 1991 r. z Ew± Korneck± organizuje w "Jamie Michalika" recital Beaty Malczewskiej "Czar tamtych lat", daje to pocz±tek nowej formacji kabaretowej. 13 marca 1992 r. wraz z Ew± Korneck± i czterema artystami w "Klubie Garnizonowym" zak³ada "Kabaret Miejski". Premierowy spektakl nosi tytu³ "Cudowny bêkart". W roku 1993 kabaret zostaje przeniesiony na ¶w. Tomasza 17 i przemianowany na Loch Camelot. Kazimierz Madej od pocz±tku pe³ni w nim funkcjê dyrektora i dyrektora artystycznego. Do dzi¶ Kazimierz Madej oprócz funkcji us³ugowych -inspicjent, garderobiany, scenograf, konferansjer, terapeuta, zamiatacz, organizator widowni - spe³nia te¿ funkcjê re¿ysera.