Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Loch Camelot
loch.jpg

Loch Camelot to dzi¶ miejsce, w którym zatrzymuj± siê wycieczki odwiedzaj±ce Kraków. W tym „teatrze dziwnym” w Zau³ku Niewiernego Tomasza (nazwa nadana przez artystów Lochu) powstaje wiele przedsiêwziêæ i zjawisk artystycznych o ró¿norodnym charakterze. Prowadzi go nieroz³±czny tandem: Kazimierz Madej – dyrektor, scenograf i re¿yser, oraz Ewa Kornecka – dyrektor muzyczny, kompozytor i pedagog.

Loch Camelot skupia m³ode talenty oraz twórców do¶wiadczonych, lecz wci±¿ niespokojnych i poszukuj±cych. Kryteria ich obecno¶ci w „Camelocie” to wyrazista osobowo¶æ, wysoki poziom dokonañ artystycznych i oryginalno¶æ.

Loch Camelot nie jest kabaretem w potocznym znaczeniu tego s³owa; unika p³ytkiej komercji, ³±czy bogat± tradycjê atmosfery Krakowa z jego genius loci.

W programie, oprócz ogromnej ró¿norodno¶ci stylów, rodzajów i gatunków (piosenka, liryka, satyra, komizm) mo¿na znale¼æ tak¿e dzie³a wielu twórców z klasyki polskiej i europejskiej. Loch Camelot wielokrotnie spotyka³ siê z bardzo wysokimi ocenami zarówno krytyki rodzimej, jak i zagranicznej, oraz przychylno¶ci± publiczno¶ci podczas swoich podró¿y po Europie. W swojej siedzibie w Krakowie wychowa³ ju¿ sobie w³asn± widowniê, dla której jest sta³ym elementem atmosfery artystycznej miasta.

Zespó³ „Loch Camelot” by³ wielokrotnie anga¿owany do nagrañ programów dla Telewizji Polskiej. Cieszy³ siê tak¿e zainteresowaniem Telewizji wêgierskiej, niemieckiej czy Radia Francuskiego. Arty¶ci którzy byli g³ównymi sprawcami wielkiego wybuchu kabaretu to Beata Malczewska, Katarzyna Jamróz, Przemys³aw Branny i £ada Marija Gorpienko, tak¿e Andrzej Róg Adam Pi¶ko i Stefan B³aszczyñski (obecnie prowadz±cy w³asny zespó³). Tak wiele Loch Camelot zawdziêcza najwierniejszym, s± to: Jagoda Madej, Joasia Kicia Zaleska, Bo¿ena Dworska, Dominik Kwa¶niewski, Bart³omiej Rados i Edward Zawiliñski. Koniecznie trzeba te¿ zobaczyæ Martê Honzatko, Agnieszkê Rösner-Zawiliñsk±, Agnieszkê Wilkosz, Jagê Wroñsk±, Agnieszkê Grochowicz, Ewê Ko³acz, Joasiê Wójtowicz, Roberta Turleja i Romana Klimowicza.

Oprócz muzyki Ewy Korneckiej mo¿na us³yszeæ m³odych, lecz utalentowanych kompozytorów – Dominika Kwa¶niewskiego i Romana Klimowicza, którzy tworz± dzie³a oryginalne i niezwyk³e. Warto us³yszeæ tak¿e kompozycje muzyczne o specyficznym kolorze, kompozytora Edwarda Zawiliñskiego. W¶ród wykonawców znajduj± siê aktorzy Teatru Starego i Teatru Stu z Krakowa oraz wokali¶ci wielokrotnie ju¿ nagradzani na presti¿owych polskich festiwalach. Loch Camelot tworzy legendê miejsca – ma³ej, trzynastowiecznej piwnicy na Starym Mie¶cie w Krakowie, gdzie w ka¿dy pi±tek przed zgromadzon± publiczno¶ci± buduje swoisty i niepowtarzalny ¶wiat liryki i humoru.