Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Andrzej Korycki
korycki.jpg Andrzej Korycki - piosenkarz i gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, wykonawca w³asnych utworów, tak¿e instruktor warsztatów muzycznych. Ukoñczy³ szko³ê muzyczn± w ¯yrardowie w klasie akordeonu. Zadebiutowa³ na FP¯egl Shanties ’83 w Krakowie, gdzie zdoby³ II nagrodê. Od tamtej pory zwi±zany jest z tym nurtem piosenki. Bra³ udzia³ we wszystkich najwa¿niejszych imprezach szantowych w kraju (m.in. Szekla w Koninie, Wiatrak w ¦winouj¶ciu, Szanty w Gi¿ycku, Tratwa w Katowicach, Kopy¶æ w Bia³ymstoku), a tak¿e w USA i Kanadzie. Wspó³pracowa³ z zespo³em Stare Dzwony. Jest laureatem Br±zowego Samowara (ex aequo) na FPR ’84 w Zielonej Górze; nagród na FP¯egl Shanties w Krakowie w 1984 (III nagroda i nagroda publiczno¶ci), w 1985 (I nagroda w konkursie piosenki autorskiej), w 1986 (II nagroda w konkursie piosenki autorskiej), w 1990 (nagroda publiczno¶ci), w 1995 (nagroda im. T. Opoki za piosenkê), w 1998 (Grand Prix), w 2000 (honorowe Grand Prix dla zespo³u w sk³adzie A. Korycki, R. Muzaj, M. Pañczyszyn, J. Porêbski, M. Siurawski). Jest tak¿e zdobywc± tytu³u Barda Ba³tyku na festiwalu Wiatrak 2001 w ¦winouj¶ciu. Jego najbardziej znane piosenki to "Horror Shanty" (Magda), "Struna za strun±", "Yacht Rock'n'Roll", "Tawerniany Blues".