Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Jan Jakub Nale¿yty
nalezyty2.jpg Znany piosenkarz, aktor, autor i satyryk, konferansjer. Specjalizuje siê w piosence francuskiej  J. Brela, CH. Aznavoura, G. Becauda, czy te¿ Garou. W trakcie swojej bogatej kariery artystycznej by³ m.in. scenarzyst± telewizyjnym, autorem i re¿yserem przedstawieñ teatralnych w warszawskich teatrach, felietonist± w Dzienniku Zachodnim, czy te¿ Przekroju, autorem piosenek m.in. dla Ewy B³aszczyk, Macieja Damiêckiego, Zbigniewa Wodeckiego, laureatem festiwali: Piosenki Polskiej w Opolu oraz Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu, autorem s³uchowisk radiowych dla Teatru Polskiego Radia. W latach dziewiêædziesiatych wspó³pracowa³ stale z Teatrem "Stara Prochownia" i kabaretem "Pod Egid±". Ponadto jest autorem kilku ksia¿ek dla dzieci, doros³ych oraz nauczycieli.