Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Justyna Bacz
justyna_bacz.jpg 

Piosenkarka, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Ukoñczy³a warsztaty wokalne przy klubach studenckich "Hybrydy" oraz "Remont" w Warszawie, warsztaty piosenkarskie w krakowskim "Pa³acu pod Baranami", nastêpnie kontynuowa³a naukê ¶piewu indywidualnie.

 

Na jej repertuar sk³adaj± siê piosenki  francuskie - te s³ynne i te mniej znane, ¶piewane   w oryginale oraz w polskich, równie¿ w³asnych przek³adach. Znajdziemy te¿ francuskie teksty Justyny Bacz z muzyk±  Jerzego Kluzowicza,  piosenki Agnieszki Osieckiej, niekiedy we francuskiej wersji oraz wiersze Anny Piwkowskiej, Jana Jakuba Nale¿ytego z muzyk± Mariusza Dubrawskiego.

Niebanalne, poetyckie teksty  interpretowane przez artystkê  wspó³graj± ze  ciekawymi kompozycjami i aran¿acjami. Jej recitale, czy to z towarzyszeniem  fortepianu i akordeonu,  czy zespo³u jazzowego  jak w przypadku najnowszego programu "Brassens mon amour" s± niezwykle nastrojowe,  pe³ne ciep³ych emocji.  

Justyna Bacz wspó³pracuje ze znakomitymi muzykami: m.in Klaudiuszem Baranem, Adamem Cegielskim, Mariuszem Dubrawskim, Piotrem Olszewskim, Jackiem Pelcem, Dorot± Wasilewsk±, Miros³awem Wi¶niewskim, czy Tytusem Wojnowiczem.

 

Zdoby³a szereg nagród :

I nagrodê na Festiwal Pie¶ni Leonarda Cohena w Krakowie w 1984 r. (w duecie z Kub± Michalskim) i od tego wszystko siê zaczê³o...Pó¼niej przysz³y nagrody na festiwalach piosenki francuskiej w Polsce (Lubin, Poznañ, Warszawa) i we Francji, gdzie w Châteauroux otrzyma³a II nagrodê m.in. za swój francuski tekst.

Spiewa³a w Pary¿u, wielokrotnie w Chateauroux, dok±d od 1994 r. jest zapraszana na koncerty do w Francji przez francuskie stowarzyszenie "France-Pologne" .

W latach 1997 - 2001 wspó³pracowa³a z Teatrem GO w Warszawie bior±c udzia³ w programach kabaretowych i muzycznych, a tak¿e spektaklach.

 

Na prze³omie 2006 i 2007 r. ukaza³a siê jej pierwsza solowa p³yta "TETE-A-TETE", a w grudniu 2008 album "BRASSENS MON AMOUR".

¦piewa po polsku, francusku, a tak¿e rosyjsku i niekiedy angielsku.