Monday, 26 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Dorota Wasilewska
dorota_m.jpg Jest absolwentk± Pañstwowej Szko³y Muzycznej II st. na ul. Bednarskiej w Warszawie w klasie interpretacji piosenki.
Po uzyskaniu dyplomu zwi±za³a siê z grup± muzyczn±, graj±c± muzykê gospel, wówczas te¿ rozpoczê³a komponowanie piosenek dla zespo³u. W 1983 r. otrzyma³a indywidualne wyró¿nienie w Turnieju M³odych Talentów w Warszawie.
W 1986 r. na Przegl±dzie Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu (jeszcze jako Dorota Pruszkowska) wraz z Wies³aw± Sós zdoby³a II nagrodê za utwór Taka gmina z Kabaretu Starszych Panów, oraz dodatkowo wyró¿niony nagrod± ZAKR. Podczas tego samego przegl±du w roku 1989 otrzyma³a wyró¿nienie. Jedna z jej piosenek dotar³a do pó³fina³u Miêdzynarodowego Konkursu na Piosenkê zorganizowanego przez Billboard w Tulsa w 1991 r.
Jest wspó³autork± muzyki do spektaklu TVP pt. Mi³o¶æ jest darem na motywach malarstwa H. Toulouse-Lautreca, w re¿. Jana Sosiñskiego. Recital piosenek skomponowanych przez ni± do poezji polskiego baroku Gorejê czy nie?, zosta³ sfilmowany przez PR II TVP (re¿. Waldemar Stroñski). Napisa³a tak¿e muzykê do dwóch filmów dokumentalnych Jana Sosiñskiego Zabiæ to ma³o oraz ¯adna mnie nie chcia³a, jak równie¿ wielu mniejszych form. By³a aran¿erem i kierownikiem muzycznym przedsiêwziêcia Jerzego Menela - serii p³yt z polskimi wersjami piosenek Paolo Conte oraz przedstawienia w Teatrze Nowym z piosenkami Paolo Conte pt.: "Azzuro". W 2004 roku na p³ycie z kompilacj± piosenek Contego wydanej przez MTJ ukaza³o siê wiele utworów z tego w³a¶nie przedsiêwziêcia.
Jest ukszta³towan± i dojrza³± artystk±, dysponuj±c± nieprzeciêtnym g³osem oraz wyczuciem muzycznym. Od wielu lat sama pisze i wykonuje swoje piosenki. Starannie dobiera teksty, dbaj±c o ich wysoki poziom literacki oraz niebanaln± tre¶æ. Wyda³a p³ytê autorsk± pt.: "WNIEBOG£OSY". Razem z Krystyn± Tkacz i Jaros³awem Wasikiem wziê³a udzia³  w przedsiêwziêciu Dariusza Wasilewskiego i Jerzego Menela - "Jacquesa Brela Mi³o¶æ i ¦mieræ". P³yta pod tym samym tytu³em zosta³a wydana latem 2007 r.