Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Dominika ¯ukowska
ukowska.jpg  Swoj± karierê muzyczn± rozpoczê³a w chórze dzieciêcym CHIPS
w ¿yrardowskim MDK. Przechodz±c przez kolejne etapy wtajemniczenia muzycznego, trafi³a do zespo³u DNA (wykonuj±cego muzykê ¿eglarsk±), nad którym pieczê sprawowa³ Andrzej Korycki. I tak oto po wielu latach ciê¿kiej pracy, Dominika dosta³a zaproszenie do uczestnictwa we wspólnych koncertach. Co z tego wysz³o? Mo¿ecie pos³uchaæ na ¿ywo na ich koncertach... Z ciekawostek mo¿na chyba zdradziæ, ¿e Dominika jako osoba leworêczn±, gra na gitarze w praw± stronê. Chyba niewielu jest muzyków, graj±cych w tak oryginalny sposób.