Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Anna Wójciak
wjciak.jpg

Anna Wójciak, urodzona 7 kwietnia 1987 r. w Zakopanem. W wieku 8 lat rozpoczê³a naukê ¶piewu i tañca góralskiego w zespole „Giewont”, z którym w pó¼niejszych latach wystêpowa³a w kraju i za granic±. Równolegle ¶piewa³a w wokalno-instrumentalnym zespole „Akord”, za³o¿onym przez nauczycielkê muzyki, Danielê Wi¶niewsk±, przy Szkole Podstawowej nr 4 na Olczy. Dziewczêta tworz±ce „Akord” odnosi³y liczne sukcesy w wielu konkursach i przegl±dach m³odzie¿owych, nagra³y równie¿ dwie p³yty- „¦piewajmy Ma³emu”- z kolêdami i pastora³kami oraz „Samotna”, zawieraj±c± aran¿acje piosenek ludowych.

W chwili obecnej Anna jest studentk± Religioznawstwa oraz Pedagogiki spo³eczno- opiekuñczej na Uniwersytecie Jagielloñskim. Jednocze¶nie uczy siê ¶piewu klasycznego w Szkole Muzycznej II stopnia przy ulicy Basztowej w Krakowie, jej nauczycielem prowadz±cym jest Zofia Mu³owska- Altkorn. Anna uczêszcza równie¿ na zajêcia prowadzone przez Andrzeja Zaryckiego, gdzie poznaje tajniki interpretacji, ¶piewaj±c piosenki takich autorów jak Osiecka czy Przybora. W roku 2008 wraz z Antonim Krup±, by³ym cz³onkiem Jazz Band Ball Orchestra, przygotowa³a bluesowo-jazzowy program, dziêki któremu koncertowa³a m.in. z Markiem Michalakiem, Jackiem Królikiem oraz Jarkiem ¦mietan±.  Spotkanie z Jaros³awem ¦mietan± zaowocowa³o zaproszeniem do nagrania background vocals na jego najnowszej p³ycie "Psychedelic - Music Of Jimi Hendrix", która ukaza³a siê w czerwcu.

Anna wspó³pracuje równie¿ ze Stefanem B³aszczyñskim – artyst± Piwnicy pod Baranami i Lochu Camelot, za³o¿ycielem „Piwnicy ¦wiêtego Norberta”, gdzie artystka go¶cinnie bierze udzia³ w muzyczno-poetyckich koncertach pod has³em „Muzyka w przestrzeni s³owa”. Dziêki wspó³pracy z kompozytorem Kub± Ostaszewskim, tworz±cym muzykê dla krakowskiego Teatru Stu, nagra³a wokale wykorzystane w spektaklu „Romeo i Julia”. W ubieg³ym roku zosta³a laureatk± trzeciej nagrody w konkursie „Pamiêtajmy o Osieckiej”. Bra³a udzia³ w warsztatach prowadzonych przez Olgê Szwajgier oraz uczestniczy³a w warsztatach z Sainkho Namtchylak.  Stawia pierwsze kroki w pisaniu w³asnych tekstów i muzyki. Jej autorski utwór „Janicku moj” - góralski erotyk oparty na skali orientalnej, przez kilka miesiêcy utrzymywa³ siê na pierwszym miejscu Alternatywnej Listy Przebojów Radia Kraków.