Monday, 26 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Maria Krawczyk i zespó³ Ma³e Wa¿ne Sprawy

maria_krawczyk.jpgPrzysz³a na ¶wiat 22 kwietnia 1979 roku... a by³a to niedziela…

Mo¿na by powiedzieæ, ¿e wszystko zaczê³o siê od … ko³yski gdzie wy¶piewa³a swój pierwszy d¼wiêk (nie koniecznie czysty jak ³za, raczej z czyst± ³z± w oku ;) ) oraz od cymba³ek, które dosta³a na 6 urodziny… Pó¼niej ju¿ siê wszystko b³yskawicznie potoczy³o.

Absolwentka Wydzia³u Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Ko¶cielnej w zakresie prowadzenia zespo³ów wokalnych i wokalno – instrumentalnych oraz Wydzia³u Wokalno – Aktorskiego na Akademii Muzycznej w Krakowie.

W 1999 roku zak³ada swój pierwszy zespó³ o nazwie "ELI", z którym zdobywa drugie miejsce na Festiwalu Piosenki Warto¶ciowej w Mistrzejowicach w Krakowie, ok. 2004 roku powstaje drugi sk³ad.

W 2006 roku powstaje zespó³ "Maria Krawczyk i jej kuku³ki", potem nazwa zostaje zmieniona na "Ma³e Wa¿ne Sprawy";

Obecnie,

Dyrygent:

  • od 1995 roku Krakowskiego Chóru M³odzie¿owego "P³omieñ",
  • zespo³u wokalnego Aster, w sk³ad którego wchodz± seniorzy,
  • scholi duszpasterstwa akademickiego przy Kolegiacie ¶w. Anny w Krakowie,
  • oraz dwóch chórów szkolnych w Branicach i Targowisku
Jest nauczycielem gry na instrumentach i ¶piewu, prowadzi warsztaty wokalne g³ównie dla chórów.
Wspó³pracowa³a i wspó³pracuje z wieloma m³odymi artystami z ró¿nych dziedzin sztuki, m.in.: Magdalen± Barylak, Dariuszem £apiñskim, Jolant± £ad±, zespo³em "Flores Rosarum" pod kierownictwem s. Suzany Ferfoglii, Chórem Kameralnym Quattro Voci” pod kierownictwem Artura Sêdzielarza, Teatrem "Hagiograf" pod kierownictwem Izabeli Drobotowicz – Orkisz, grup± poetycka CzAS, Maciejem Talikiem, ¶piewa³a partiê solow± w krakowskiej Bachakademie pod batut± Helmutha Rillinga.
Z zami³owania ¶piewa, gra na fortepianie i gitarze, komponuje i pisze opracowania chóralne.
 
mws.jpg
 
Maria Krawczyk to nie tylko 1 osoba. Wspiera j± kilku muzyków i razem tworz± Ma³e Wa¿ne Sprawy...
 
W sk³ad wchodz±: Maria Krawczyk (¶piew, gitara, klawisze, muzyka), Florian Oskwarek (gitara solowa), Tomasz Pi³at (gitara basowa), Marcin Polañski (instrumenty perkusyjne) oraz Magdalena Piech (manager).
Pod wcze¶niejsz± nazw± Maria Krawczyk i jej kuku³ki zdobyli kilka nagród:
  • 2006r. - wyst±pili w finale 42 SFP w Krakowie;
  • 2007r. - zostali laureatami festiwalu FAMA w ¦winouj¶ciu oraz Marysia zdoby³a nagrodê g³ówn± tj. Trójz±b Neptuna wraz z innymi tam wystêpuj±cymi wokalistami;
  • 2008r. - zajêli¶my II miejsce w VII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Górskiej i Folkowej w Zakopanem;
  • 2008r. - wyst±pili w finale 44 SFP w Krakowie.

Teksty piosenek czerpi± z Pisma ¦wiêtego i poezji Jerzego Harasymowicza, Jolanty £ady, Joanny Dolnej i innych. Muzykê pisze Marysia, a aran¿acja jest ich wspólnym dzie³em.

Muzyka, któr± wykonuj± to poezja ¶piewana, opowiadaj±ca o zachwycie przyrod±, o Bogu, o zwyczajnych sprawach ludzkich…
 
24 kwietnia 2009r. ukaza³a siê pierwsza p³yta zespo³u Ma³e Wa¿ne Sprawy. Dwup³ytowy album:  CD1 "Nadzieja wy¶piewana" oraz  CD2 "Ka¿dym d¼wiêkiem delikatnie".