Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Natalia Orkisz

no_bal.jpgUrodzi³a siê w 1989 r. w Gdañsku, gdy mia³a piêæ lat rodzina przeprowadzi³a siê do Krakowa, gdzie mieszka do dzi¶. Kocha równie mocno obydwa miasta, tak jak ³±czy siê w niej na równi mi³o¶æ do aktorstwa i muzyki.

Pierwsze wystêpy, w wieku 8 lat, to ¶piewanie balladowe u boku ojca, Paw³a Orkisza, znanego barda. Od 13 roku ¿ycia rozpoczê³a w³asne poszukiwania, anga¿uj±c siê w projekty z zakresu muzyki rockowej, poezji ¶piewanej i jazzu.

Bra³a udzia³ w wielu konkursach, m.in. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w kategorii poezji ¶piewanej, gdzie piosenkami "Mówi³am ¿artem" i "¯al tej zimy" zdoby³a I nagrodê dla uczestników ze szkó³ gimnazjalnych na etapie wojewódzkim. Jednocze¶nie uczêszcza³a na zajêcia z interpretacji piosenki u Andrzeja Zaryckiego. ¦piewu uczy siê m.in. u Pauliny Kujawskiej.

Obecnie ukoñczy³a PSM II st. im . W. ¯eleñskiego w Krakowie w klasie wiolonczeli i zdawa³a na PWST  w Krakowie. Na co dzieñ wspó³pracuje w duecie z Agat± Bryk, pianistk± i aran¿erk± oraz jest wokalistk± rockowego zespo³u "Terminal", gdzie pisze równie¿ teksty i komponuje.