Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Bach3Barden1Band

b3b1b.jpg
Ciekawa nazwa zespo³u: trójcz³onowa, zaczynaj±ca siê od nazwiska lidera i g³ównego wokalisty, Armina Bacha.
Reszta jest ju¿ klarowna: trzech bardów, jedna grupa.

W sk³adzie:
- Armin W. Bach (¶piew, bas, gitara akustyczna),
- Stefan „Kugi“ Kugler (¶piew, bas, gitara koncertowa),
- Marcus Waloshik (¶piew, bas, gitara akustyczna)
graj± razem od 1987 roku.
Wtedy to spotkali siê dwaj pierwsi z nich.
Marcus znalaz³ swoje miejsce w zespole znacznie pó¼niej. Sta³o siê to po d³ugich poszukiwaniach niebanalnego gitarzysty. W koñcu sta³o siê, Marcus zwyczajnie „przyszed³, zagra³ i wygra³“. Od tej pory, po licznych perturbacjach natury personalnej (wynikaj±cych z wcze¶niejszej przynale¿no¶ci do innych grup i zmieniaj±cej siê wizji zespo³u) zawsze ju¿ grali razem.

Tak m³odzi, jak mog³oby siê wydawaæ, to ju¿  muzycy z Norymbergi nie s±. Ale muzyka ich jest porywaj±ca, weso³a, radosna, inteligentne teksty, podszyte nutk± politycznej zadziorno¶ci i autoironii, podlane smakiem naturalnej z³o¶liwo¶ci.
Wszystko to konsekwentnie s³u¿y jednak s³usznemu celowi: dobrej rozrywce, zabawie, rado¶ci, wspólnemu prze¿ywaniu koncertu razem  z widowni±.

£±cz± ró¿ne style muzyki i wyraziste teksty. Na scenie nie stroni± od robienia bardzo efektownego technicznego show. Bawi± siê nie tylko, przynosz±cym im autentyczn± rado¶æ, wspólnym graniem. Kusz± ich równie¿ wszelkie eksperymenty wizualne i optyczne.

Muzycy graj± rock-operê, nie unikaj± tak¿e brzmieñ ludowych i etnicznych. Graj± czêsto i chêtnie wszêdzie tam, gdzie ich o to poprosz±. Znaj± ich i w rodzinnych Niemczech i wielu, niekoniecznie o¶ciennych, krajach.

 

Najwa¿niejsze w ich dorobku dyskograficznym s±: singiel „ich bin“ („jestem), album „B3B1B- live“, album „Wichtig“ („Wa¿ne“) i singiel „Unser Glubb“ („Nasz Glubb").

 

Krytycy, obserwatorzy, a przede wszystkim publiczno¶æ, niemieckiej sceny muzycznej jednog³o¶nie podkre¶laj±, charakterystyczn± dla zespo³u, ¶wie¿o¶æ brzmienia, rado¶æ tworzenia i oryginalno¶æ.

Razem ze swym przebojem „b³êkitnym autobusem“ jad± wci±¿ dalej i dalej. Ciekawe dok±d dojad±?...