Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Anna Maria Jopek

am_jopek.jpgUrodzona w Warszawie w roku 1970. Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie (klasa fortepianu) i wydzia³u jazzu w Manhattan School of Music w Nowym Jorku. Ponadto stypendystka Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Columbia Uniwersity.
Wokalistka, pianistka, kompozytorka i producentka nagrañ. Obdarzona niezwyk³±, zapewne w jakiej¶ mierze odziedziczon± po ojcu, tenorze zespo³u „Mazowsze”, Stanis³awie Jopku, si³±, barw± i skal± g³osu.

 


Laureatka wielu presti¿owych nagród i wyró¿nieñ:

w 1994 na festiwalu w Witebsku - prywatnej nagrody Michela Legranda,

w 2003 - Paszportu Polityki, Wiktora, Nagrody Polskiej Estrady „Prometeusz” oraz tytu³ As EMPiKu,

1 kwietnia 2003 wraz z przyjació³mi - dwóch Fryderyków (kategorie :Wokalistka Roku, Najlepsza Produkcja Roku),

1 grudnia 2004 - jednej ze Srebrnych Ró¿ Gali za "zmys³owy g³os i pozytywne wibracje",

w lutym 2006  - wyró¿nienia czytelników magazynu „Jazz Forum” jako najlepsza wokalistka 2005 roku

w lutym 2009 - wyró¿nienia sieci salonów EMPIK "Bestseller" w kategorii album jazzowy (za Jo&Co).

 

W dorobku artystycznym , miêdzy innymi, p³yty:

1997     „Ale jestem”, Wydawca: Mercury/PolyGram

1998     „Szeptem”, Wydawca: Mercury/PolyGram

1999     „Jasnos³yszenie”, Wydawca: Mercury/PolyGram

2000     „Bosa”, Wydawca: Universal Music Group

2002     „Barefoot’, Wydawca: Universal Music Group

2002     Nienasycenie,  Wydawca: Universal Music Group

2005     „Secret”,  Wydawca: Universal Music Group (nak³ad: 33 000+)

2007     „ID”, Wydawca: Universal Music Group

 

Prywatnie ¿ona dziennikarza muzycznego, podró¿nika i publicysty Marcina Kydryñskiego, synowa Haliny Kunickiej i mama dwóch synów, Franciszka i Stanis³awa.