Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Ferenc Sebõ (Wêgry)

sebo_ferenc.jpgFerenc Sebõ - ur. 1947 -  to za³o¿yciel Zespo³u Sebö. Jeden z najbardziej znanych na Wêgrzech pie¶niarzy w stylu folk oraz balladowym.
To wielka postaæ wêgierskiej kultury: kompozytor, lider grup muzycznych, animator rozmaitych wydarzeñ i przedsiêwziêæ kulturalnych.

Aktywny inicjator ruchu Domów Tañca na Wêgrzech (Táncház, Hungarian Dance House). Ruch ten zawi±za³ siê w latach 70-tych ubieg³ego wieku. Jego za³o¿yciel kieruje uwagê m³odzie¿y na tradycyjne warto¶ci regionu Basenu Karpackiego. Dziêki temu jedn± z form rozrywki sta³o siê kultywowanie prastarych tradycji tañca i ¶piewu zachowanych przez mieszkañców wsi.

W pierwszym sk³adzie zespo³u swoj± karierê rozpoczyna³a Márta Sebestyén oraz Peter Eri, którzy tak¿e s± cz³onkami, znanego na ca³ym ¶wiecie zespo³u Muzsikas.

 

Tradycje regionu Basenu Karpat s± równocze¶nie odzwierciedleniem tysi±cletniej historii kultury Europy. Przecie¿ to tutaj nap³ywa³y na przestrzeni wieków wszystkie pr±dy kulturowe z Zachodu.Tu miesza³y siê one z miejscowymi zwyczajami. Wêgrzy oraz inne ¿yj±ce tutaj narodowo¶ci (Rumuni, S³owacy, Po³udniowi S³owianie) zachowali takie stare tradycje europejskie, które w zachodniej czê¶ci kontynentu uleg³y ju¿ zapomnieniu.

W Polsce motywy z jego melodii popularyzuj± Brathanki.