Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Kinga Rataj

kinga_rataj_3.jpg
W Niepo³omicach pokaza³a siê nam krótko w 2010 roku, w koncercie „Klimaty”, obok m.in. Anny Marii Jopek. Za¶piewa³a dwie piosenki, których mo¿na pos³uchaæ  na kanale balladyeuropy na www.youtube.pl
fado Transparente¦wiat³o bez cienia

W 2011 roku wyst±pi z recitalem podczas wieczoru „Portugalskie fado”.
Fado (tzn. los, przeznaczenie) to najczystszy wyraz portugalskiej duszy. Najczê¶ciej opowiada nam o saudade - têsknocie, mi³o¶ci, ¶mierci. Ale pie¶ni fado to nie tylko melancholia, to tak¿e zabawa, rado¶æ i s³oñce. ¦piew fado odzwierciedla Portugalczyków, ich wiarê w przeznaczenie, dominacjê duszy i serca nad rozumem.
Artystka wybra³a utwory z repertuaru Amalii Rodrigues, Marizy, Jose Afonso. Towarzyszyæ jej bêd±: fortepian - Marek Bazela,  kontrabas akustyczny - Pawe³ Ku¼micz  oraz Gertruda Szymañska na instrumentach perkusyjnych.

Bêdzie to okazja prze¿ycia niezapomnianych emocji i wkroczenie do innego ¶wiata.
* * *
Kinga Rataj zadebiutowa³a na 42 Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie zdobywaj±c Nagrodê G³ówn± oraz Nagrodê Prezesa TVP za najciekawszy debiut. Jest dwukrotn± zwyciê¿czyni± krakowskiego festiwalu "¦piewaæ ka¿dy mo¿e", na którym debiutowali m.in. Grzegorz Turnau czy Renata Przemyk. Podczas 2. Festiwalu Twórczo¶ci Marka Grechuty KOROWÓD, zdoby³a statuetkê „Drzewko inspiracji”. Przez pewien czas wystêpowa³a w krakowskim kabarecie Loch Camelot.

Z wielk± staranno¶ci± buduje swój repertuar. Recitale Kingi Rataj to czêsto po³±czenie dwóch kultur muzycznych: polskiej i portugalskiej. Na czê¶æ polsk± sk³adaj± siê kontrastowo po³±czone piosenki liryczne z dramatycznymi. W¶ród autorów tekstów odnajdujemy: Tadeusza Nowaka, Józefa Barana, Marka Grechutê i Micha³a Chludziñskiego. Kompozytorem jest Marek Bazela.