Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

João de Sousa & Fado Polaco

joao1.jpg
João de Sousa, portugalczyk z Porto, mieszka we Wroc³awiu od 2005.
Artystycznie porusza siê pomiêdzy ró¿nymi  latynoskimi stylami muzycznymi, g³ównie tango i fado. Swoj± karierê artystyczn± zaczyna w 2010 roku, kiedy razem z Arielem Ramirezem, wybitnym bandoneonist± z Argentyny, tworzy Tango Quartet. Z tym kwartetem João de Sousa nagra³ p³ytê „Aires” i rozpocz±³ seriê koncertów w ca³ej Polsce, miêdzy innymi w filharmoniach w Opolu, Radomiu i Wroc³awiu.

W swoim solowym projekcie João de Sousa czerpie z fado, jazzu i folkloru swojego kraju, co pozwala mu oddawaæ si³ê ekspresji portugalskiej muzyki i ¶piewu. João de Sousa pokazuje w swoim fado nostalgiê, têsknotê i mieszankê kultur, które tworzy³y i nadal inspiruj± tê ponad 150-letni± sztukê.

De Sousa na ¿ywo potrafi swoim g³osem przekazaæ  emocje, które przekraczaj± kulturowe i jêzykowe bariery. Ka¿dy jego koncert to wydarzenie, które nie pozostawia nikogo obojêtnym.

Repertuar zawiera tradycyjne fado, ¶piewane przez legendy fado jak Alfredo Marceneiro lub Amália Rodrigues, znakomity piosenkarz portugalskiej rewolucji José Afonso i fado nowego pokolenia.

João de Sousa ³±czy instrumentalistów o zró¿nicowanych korzeniach muzycznych, takich jak jazz, flamenco i folklor. Ten wyj±tkowy na muzycznej mapie Polski projekt pokazyje publiczno¶ci Portugaliê wspó³czesn±, dumn± ze swojego jêzyka i kultury, zaanga¿owan± w kontakt i dialog z innymi kulturami.

Razem z de Sousa wyst±pi Fado Polaco:
Martin Z³otnicki: gitara klasyczna
Wojtek Orszewski: gitara elektroakustyczna

Marcin Spera: kontrabas
Ireneusz Folusz: cajon

joaodesosusa_m.jpg