Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Agnieszka Chrzanowska

a.chrzanowska4.jpgKompozytorka, piosenkarka, aktorka. Absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Nominowana do nagrody Fryderyk 2000 i 2005 w kategorii Album Roku – Piosenka Poetycka za albumy „Ca³y ¦wiat p³onie” i „Tylko dla kobiet”. Laureatka trzech nagród na 21. Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu, za utwór „Camille Claudel”.

Na Igrzyskach Olimpijskich 2004 roku w Atenach towarzyszy³a polskim sportowcom, prezentuj±c - w towarzystwie miêdzynarodowych gwiazd - piosenki z koncertu pod tytu³em „Ogieñ olimpijski”, z w³asnymi kompozycjami do wierszy Micha³a Zab³ockiego. Teledyski do piosenek pochodz±cych z albumu pod tym samym tytu³em komentowa³y aktualne polskie triumfy w trakcie tej Olimpiady. Za ten album i koncert otrzyma³a presti¿ow± nagrodê PKOL „Wawrzyn Olimpijski”, pierwszy wawrzyn przyznany w kategorii Sztuka Estradowa.

W 2009 odby³a siê premiera Jej albumu pod tytu³em „Bez udzia³u gwiazd”. Wcze¶niej wyda³a nastêpuj±ce p³yty:
1996 „S³owa”,
1998 „Nie bój siê nic nie robiæ”,
2000 „Ca³y ¶wiat p³onie”.
2005 „Tylko dla kobiet”
Agnieszka Chrzanowska jest kompozytork± blisko stu piosenek w repertuarze w³asnym, do s³ów znanych polskich poetów i autorów, a tak¿e poetów zagranicznych. Jej piosenki odznaczaj± siê wysok± warto¶ci± literack± i du¿± kultur± muzyczn±.

W latach 1996 – 2003 wystêpowa³a regularnie w Piwnicy pod Baranami: bra³a udzia³ w kabaretach i prezentowa³a w³asne recitale. W latach 2004-2007 systematycznie koncertowa³a na scenie kultowej „Alchemii”; na krakowskim Kazimierzu. W kwietniu 2007 roku, wraz z Micha³em Zab³ockim, za³o¿y³a Teatr Piosenki w Centrum, w Krzysztoforach. Jest autork± audycji radiowej „Nieobojêtna czêstotliwo¶æ drgañ”, emitowanej w Radio Kraków, w ka¿dy wtorek o 22.05.

a.chrzanowska3.jpg