Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Ola Kie³b
o.kielb_m2.jpg
Urodzi³a siê w Koszalinie, w 1962 r. Absolwentka Wydzia³u Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Autorka wierszy, piosenek, ballad, kompozytorka, wykonawczyni ballad, animatorka wydarzeñ kulturalnych. W latach 1983-1989 ¶piewa³a w zespole „Stare Dobre Ma³¿eñstwo”, obecnie wystêpuje z za³o¿onym przez siebie zespo³em WYSPA, a tak¿e ze szczeciñsk± grup± „Do Góry Dnem”. Mieszka i pracuje w Ostrowie Wielkopolskim od 1994 roku. Koncertuje w ca³ej Polsce.
Nagra³a i opublikowa³a dwie autorskie kasety z balladami i piosenkami: „Lepsze widoki. Piosenki Oli Kie³b” (1991), „Niedojrza³e czere¶nie” (1995) oraz CD  „Na rozstajach s³ów. Ballady Oli Kie³b” (2004) i „Niedojrza³e czere¶nie” (2010). Nagrywa³a tak¿e z zespo³em „Stare Dobre Ma³¿eñstwo” (m.in. z³ota p³yta za „Dla wszystkich starczy miejsca”). W 2006 r. nagra³a ballady poetyckie i piosenki turystyczne ze szczeciñskim zespo³em „Do Góry Dnem”, z którym wspó³pracuje od 2006 r.

Opublikowa³a debiutancki tomik „Niedojrza³e czere¶nie” w 1999 r., a tak¿e album wspomnieniowy o zespole „Stare Dobre Ma³¿eñstwo czyli Jak to siê robi” (1999). Jej utwory znalaz³y siê tak¿e w zbiorze: „Prowincja liryczna. Antologia spotkañ po godzinach” (2003).

W 2006 roku opublikowa³a zbiór wierszy dla dzieci pt. „W Nanibowie” (Wydawnictwo Galeria, Ostrów Wielkopolski). Jest autork± spektakli poetycko-muzycznych dla dzieci: „W Nanibowie”(2009) i „W zaczarowanym lesie” (2010).
Jest laureatk± wielu ogólnopolskich festiwali i przegl±dów, m.in. ³ódzkiej YAPY
(I miejsce w 1985 r.), lubelskich „Bakcynaliów”, zielonogórskiej „W³óczêgi”, gdañskiej BAZUNY, Z³otej Pi±tki Ogólnopolskiego Przegl±du Piosenki Autorskiej, w Warszawie OPPA’1997 i innych. Otrzyma³a I nagrodê w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Naturalisko” w £ob¿enicy (2006), wyró¿nienie drukiem w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Wawrzyn S±decczyzny” – „Cz³owiek i Wolno¶æ” ‘2007. W 2009 roku opublikowa³a tomik poetycki „Fastrygi” – zajmuje siê tak¿e popularyzacj± twórczo¶ci literackiej, wydaj±c ksi±¿ki innych autorów, m.in. antologii pt.”SZUFLADA – wieczory dzia³añ artystycznych” (7 tomów).

W 2011 r.- ukaza³a siê nowa CD Oli pt. „W NANIBOWIE. Piosenki dla dzieci. Ola Kie³b”, zawieraj±ca 17 utworów, wykonywanych przez Olê, zespó³ WYSPA i przyjació³ z Ostrowa.
Trwaj± te¿ prace nad p³yt± CD zespo³u Do Góry Dnem pt. „Jeszcze grajmy...”.

 o.kielb_m1.jpg