Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Martyna Jakubowicz

 W 2006 roku otworzy³a w Niepo³omicach koncert ballad Boba Dylana, za¶piewa³a 7 utworów, ze swojej p³yty "tylko Dylan", po czym... popêdzi³a do Muzycznej Owczarni w Jaworkach (Wietek siê ucieszy³, my trochê mniej...)

Wokalistka obdarzona oryginaln± barw± g³osu, gitarzystka
i kompozytorka z krêgu folkowej i bluesowej ballady, która mia³a w swej biografii równie¿ okres rockowy.

Urodzi³a siê 24 lutego 1955 roku w Krakowie. Po raz pierwszy przed szersz± publiczno¶ci± wyst±pi³a na Jesieni
z Bluesem w Bia³ymstoku w 1978, ¶piewaj±c m.in. pie¶ni Joan Baez. Pocz±tkowo wystêpowa³a sama (akompaniuj±c sobie na gitarze akustycznej) lub z okazyjnie zebranymi muzykami. Wykonywa³a stopniowo coraz wiêcej w³asnych piosenek do tekstów swego ówczesnego mê¿a, Andrzeja Jakubowicza.

Pierwszych nagrañ - dla Programu III PR - dokona³a w czerwcu 1981. W styczniu 1983 nagra³a - z takimi muzykami, jak Bierzniewski, Skibiñski, Nowak, Niekrasz i Ryszka - longplay ,,Maquillage" (1984). P³yta zawiera³a najwiêkszy przebój w karierze wokalistki ,,W domach z betonu nie ma wolnej mi³o¶ci", bardzo wysoko notowany (1 miejsce) na li¶cie radiowej Trójki.
,,Ko³ysanka dla Misiaków" - nagrana na s³ynn± p³ytê ,,I ching" (1984) - zawieraj±ca wyj±tkowej urody solo gitarowe Wojciecha Waglewskiego, stanowi³a co¶ w rodzaju portretu artystycznego, ale te¿ ¿yciowego zwi±zku wokalistki z Nowakiem, który po opuszczeniu TSA stan±³ na czele zespo³u towarzysz±cego Jakubowicz: [Jan Hnatowicz (g), Rafa³ Rêkosiewicz (kbds), Aleksander Korecki (sax), Piotr Szkudelski (dr; Perfect) oraz Robert Jaszewski (bg; pó¼niej Emigranci)] i pchn±³ j± w kierunku rocka.
Na p³ycie ,,Bardzo gro¼na ksiê¿niczka i ja" (1986), oprócz kilku ballad (np. ,,Baby w Meksyku"), znalaz³y siê czysto rockowe ,,Odpadam" i ,,Puste miejsce po obrazku na ¶cianie" oraz wyra¼nie zainspirowane Dire Straits znakomite ,,¯agle tu¿ nad ziemi±" - kolejny przebój.
Po nagraniu ,,Bardzo gro¼nej ksiê¿niczki" rozpad³ siê duet Jakubowicz - Nowak.
Nastêpnym epizodem w karierze Martyny by³a wspó³praca z instrumentalistami grupy D¿em (z pianist± Paw³em Bergerem koncertowa³a sze¶æ lat wcze¶niej). Wokalista tego zespo³u - Ryszard Riedel - go¶cinnie za¶piewa³ z Martyn± na festiwalu w Jarocinie '89.
W latach 1995-96 wokalistka czêsto wystêpowa³a ze Styczyñskim, np. w 1996 na Summer Blues Meeting w Augustowie i Toruñ Blues Meeting, w tym samym roku w USA.
W lipcu 1995 wziê³a udzia³ w koncercie Voo Voo w Kamienio³omach w Kazimierzu Dolnym, a potem na koncercie „List Do R. na 12 G³osów” w katowickim Spodku, gdzie przedstawi³a z D¿emem swoje wersje ,,Ma³ej Alei Ró¿" i ,,Skazanego na Bluesa", które znalaz³y siê na dokumentuj±cym imprezê albumie. W tym okresie wraz z Gra¿yn± Górk± zajê³a siê we Wroc³awiu promocj± m³odych zespo³ów (dziêki Martynie Jakubowicz zaistnia³ zespó³ Raz Dwa Trzy), a potem skoncentrowa³a siê na prowadzeniu w tym mie¶cie w³asnego pubu Gumowa Ró¿a (gdzie wielokrotnie sama wystêpowa³a) i - przynajmniej w skali ogólnopolskiej - zrobi³o siê o artystce cicho. Ciszy tej nie przerwa³o wydanie w 1998 bardzo tradycyjnej p³yty ,,Skórka pomarañczy".
Najwa¿niejszy ówczesny koncert - o charakterze benefisu - odby³ siê w grudniu 2000 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, z okazji wrêczenia Z³otej P³yty artystce za album ,,Ko³ysz mnie". Wziêli w nim udzia³ D¿em, Lech Janerka, Waglewski, Kayah, Karolak, Raz Dwa Trzy, Maciek Maleñczuk, Sebastian Riedel (Cree) i Rêkosiewicz. W 2001 wokalistka koncertowa³a w Katowicach (100% Live), Sopocie (dla Radia Gdañsk) i na wroc³awskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej (w bloku po¶wiêconym piosenkom Tadeusza Nalepy). 
W 2000 roku rozpoczê³a wspó³pracê z Grzegorzem Kapo³k± (gitary) oraz Tomkiem Pal± (piano). W pierwszym roku swojej dzia³alno¶ci nowe trio zagra³o oko³o 50 koncertów. W latach 2002-04 Martyna wystêpowa³a najpierw w trio z Jerzym Styczyñskim i Rafa³em Rêkosiewiczem, pó¼niej w duecie z gitarzyst± zespo³u Riders Grzegorzem Kuksem. W kwietniu 2002 wyst±pi³a podczas koncertu "Solidarni z Jackiem Kaczmarskim" w Warszawie, a we wrze¶niu w koncercie "Wroc³aw - Pradze" na rzecz ofiar powodzi w Czechach. By³a te¿ gwiazd± drugiego dnia VI Elbl±skich Nocy Teatru i Poezji (sierpieñ 2002). 

Pod koniec roku 2004 odby³a siê seria koncertów pod has³em "Martyna Jakubowicz ¶piewa Boba Dylana", promuj±ca nowy album Martyny Jakubowicz z interpretacjami piosenek Boba Dylana. W projekcie bra³ udzia³ zespó³ Voo Voo oraz zaproszeni instrumentali¶ci miêdzy innymi Marcin Bors (g) i £ukasz Matuszyk (akordeon).
Od lutego a¿ do maja 2005 Voo Voo towarzyszy³o Martynie Jakubowicz w ogólnopolskiej trasie koncertowej pt.: "Tylko Dylan". P³yta "Tylko Dylan" ukaza³a siê 7 marca 2005.