Monday, 26 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Pawe³ Ma³olepszy

 Pawe³ Ma³olepszy - urodzony 24 marca 1963 r., w Piotrkowie Trybunalskim. Autor wierszy bia³ych i rymowanych oraz tekstów ponad 150 piosenek. Kompozytor i muzyk pos³uguj±cy siê gitar±.
Od pocz±tku lat 80. aktywnie uczestniczy w nastêpuj±cych przedsiêwziêciach instrumentalno-wokalnych: EKG KECZUP, DWÓCH, GRZMI¡CA PÓ£ITRÓWA, NI¯SZA SZKO£A MUZYCZNA im. TEKLI BONDARZEWSKIEJ z £ODZI, SMAK JAB£KA, ST¡D i TUTEJSI.

W 2006 wyst±pi³ w "Ballads of Europe" w koncercie pie¶ni Boba Dylana.

Uczestnik, laureat i zwyciêzca wielu festiwali piosenki studenckiej, turystycznej i poetyckiej, takich jak Yapa, Bazuna, £ykend, Gorol Song, Tartak, ¯akeria, Danielka, OFPS w Krakowie i OPPA w Warszawie.
Dwukrotny udzia³ w OFPS w Krakowie przyniós³ Paw³owi Ma³olepszemu wyró¿nienie w roku 1989, a w roku 1994 – II nagrodê.
Oprócz pisania i komponowania na potrzeby wszystkich w/w zespo³ów w dorobku Paw³a Ma³olepszego jest kilkana¶cie tekstów kolêd i pastora³ek oraz hymn Fundacji Us³u¿nych Serc „Oddech dla...”.
Pawe³ Malolepszy ma równie¿ na swym koncie pewn± liczbê polskich tekstów do piosenek obcojêzycznych, a jako osoba dobrze wyposa¿ona w tzw. poczucie humoru, pisze równie¿ piosenki satyryczne (z przeznaczeniem dla piotrkowskiego kabaretu NieMy).
Na skromn± dyskografiê Paw³a Ma³olepszego sk³adaj± siê nastêpuj±ce wydawnictwa:1995 “The Best Of Stereopol” – kaseta, piosenka studencka i turystyczna
1996 „Dedykacje” – kaseta, piosenka poetycka
1998 „Nasze Kolêdy” – p³yta CD, autorskie kolêdy i pastora³ki

Pawe³ Ma³olepszy stale koncertuje z zespo³ami TUTEJSI, GRZMI¡CA PÓ£LITRÓWA i SMAK JAB£KA na terenie ca³ego kraju.