Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Basia Stêpniak-Wilk
 Basia Stêpniak-Wilk to artystka o wielkim talencie twórczym i wykonawczym: pisze wiersze, komponuje, ¶piewa, zajmuje siê prasow± i radiow± prac± dziennikarsk±. Jest laureatk± wszystkich najwa¿niejszych konkursów piosenki autorskiej i poezji ¶piewanej (m.in.: I miejsce oraz nagroda im. W. Bellona za osobowo¶æ sceniczn± na Studenckim Festiwalu Piosenki '95 w Krakowie, nagroda za teksty i II miejsce na Famie '95 w ¦winouj¶ciu, GRAND PRIX im. Jonasza Kofty na Ogólnopolskim Przegl±dzie Piosenki Autorskiej OPPA w Warszawie '97). W 1998 r. otrzyma³a Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie sztuki estradowej.W „Ballads of Europe” wyst±pi³a 2 razy, w 2006 roku w koncercie pie¶ni Jaromira Nohavicy oraz rok pó¼niej w Koncercie Galowym z recitalem w³asnych piosenek.

 

Piosenki Basi Stêpniak-Wilk znalaz³y siê na p³ytach CD z utworami ulubionych wykonawców z krêgu piosenki literackiej - "Zielona Cytryna" '96, "Pomarañcza" '98, Kraina £agodno¶ci" '99. W maju '98 wyda³a pierwsz± autorsk± p³ytê CD "O obrotach", prezentuj±c± jej najcenniejsze kompozycje oraz wiersze. Koncert promocyjny p³yty odby³ siê w Studiu Muzycznym im. A. Osieckiej w Programie 3. Polskiego Radia i by³ emitowany przez "Trójkê". W styczniu 2006 r. ukaza³a siê jej druga p³yta pt. "S³odka chwila zmian".