Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Lidia Jazgar

 Lidia Jazgar z zespo³em GALICJA

Wyst±pili u nas w 2006 roku z recitalem w Koncercie Galowym, który Lidia równie¿ prowadzi³a.

Galicja – to nazwa zespo³u, nazwa kabaretu, który przed laty istnia³ w Krakowie. Kabaretu ju¿ nie ma, ale jego "czê¶æ muzyczna", w osobach Lidki Jazgar i Ry¶ka Br±czka - pozosta³a. Muzyka zespo³u to jedyne w swoim rodzaju brzmienie, dobrze znane mi³o¶nikom Krainy £agodno¶ci. Muzyka, pe³na ciep³a i niezwyk³ej energii. Nieobojêtne teksty...
Piosenki powstawa³y najpierw do wierszy "klasyków" - Stachura, Po¶wiatowska, Norwid, Lange, Mandelsztam, Le¶mian. Obecnie autorami tekstów s± przede wszystkim R. Br±czek, W. ¦migasiewicz, L. Jazgar. 
Grupa koncertuje z powodzeniem w kraju i za granic±. Ma na swoim koncie szereg realizacji radiowych i telewizyjnych, m.in. Koncert Kolêd w Piwnicy Pod Baranami dla TVP2, cykl Telewizyjnych GALICYJSKICH WIECZORÓW z PIOSENK¡ dla TV Kraków, go¶cinny udzia³ w koncertach radiowych, m.in. w Studio im. A. Osieckiej. Najcenniejszym trofeum "GALICJI" jest III miejsce na Studenckim Festiwalu Piosenki - Kraków 1992, przyznane wraz z Nagrod± Specjaln± "Piwnicy Pod Baranami" (jedyna w historii tego festiwalu!). Od tamtego czasu datuj± siê zwi±zki z Piwnic±: wystêpy w kabaretach Piotra Skrzyneckiego i samodzielne "piwniczne" koncerty.  

Od 1995 r. zespó³ jest gospodarzem GALICYJSKICH WIECZORÓW z PIOSENK¡ - cyklu koncertów przygotowywanych i prowadzonych przez Lidiê Jazgar. GALICJA tworzy na swoich koncertach niepowtarzaln± atmosferê pe³n± ciep³a i spokoju, a jednocze¶nie niezwykle "energetyzuj±c±". Odpoczywaj± Ci, którzy odpoczynku potrzebuj±, a chêci do ¿ycia nabieraj± Ci, którzy gdzie¶ j± chwilowo zagubili.

Muzyka zespo³u "sprawdza siê" w kameralnych wnêtrzach, w du¿ych salach (teatry, hale koncertowe), a tak¿e w nastrojowych plenerach. Sprawia, ¿e ci±gle ju¿ chce siê wracaæ do p³yt i na koncerty, jakby to by³o szczególne "wyj¶cie awaryjne" z codzienno¶ci.  

Aktualny sk³ad koncertowy:
            Lidia Jazgar – wokalistka, autorka niekonwencjonalnych projektów artystycznych; scenarzysta i re¿yser; choreograf; konferansjer; mened¿er muzyczny; dziennikarz telewizyjny i radiowy; w³a¶ciciel Agencji Artystyczno-Promocyjnej ART BLUE; dyrektor artystyczny cyklu koncertów “Nowa Huta. Dlaczego nie?!”; pomys³odawca, organizator i gospodarz GALICYJSKICH WIECZORÓW z PIOSENK¡.
           Ryszard  Br±czek –  gitarzysta, kompozytor, autor wiêkszo¶ci tekstów.
A tak¿e: Maciej M±ka (gitara), Rafa³  Mazur (gitara basowa), Micha³ Wo¼niak (fortepian, altówka) i Tomasz Grochot (perkusja, instrumenty perkusyjne). Jedyne w swoim rodzaju brzmienie “galicyjskich power ballads” to wypadkowa pomys³ów muzycznych ca³ego zespo³u.

DYSKOGRAFIA:
- „OCZEKIWANIE” (MC STEBO 1992)
- „ZA OKNEM ZAMIEÆ / CZAS PREZENTÓW” (CD FOLK 1996 / MTJ 2001)
- „CZASEM” (CD DALMAFON 2001)
- „I NIECH W CA£YM ROKU BÊDZIE ¦WIÊTY SPOKÓJ” (DVD ART BLUE 2005)
- „OBOK SNÓW” (CD ART BLUE 2005)