Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Ela Wojnowska
 Absolwentka I LO w Czêstochowie. Tam te¿ debiutowa³a na scenie w roli Nel, w adaptacji "W pustyni i w puszczy” (mia³a wtedy 12 lat). W 2005 r. obchodzi³a uroczy¶cie jubileusz 30-lecia pracy twórczej.

W latach 70. jej przebój "Zapro¶cie mnie do sto³u" nuci³a ca³a Polska, po tym jak za¶piewa³a tê piosenkê w Opolu w 1974 roku, ju¿ po krakowskim Festiwalu Piosenki Studenckiej i po Famie w 1973 roku, gdzie by³a zauwa¿ona przez jury i publiczno¶æ.

¦piewa³a wiersze Brechta, w ostatnim czasie pracowa³a nad sonetami Szekspira. Uczy interpretacji piosenki w Wy¿szej Szkole Aktorskiej u Machulskich i prowadzi ró¿nego rodzaju warsztaty muzyczne dla m³odzie¿y. Przez trzydzie¶ci lat by³a ¿on± Andrzeja Ibisa Wróblewskiego, s³ynnego felietonisty, publicysty kulturalnego "¯ycia Warszawy. 

By³a go¶ciem festiwalu „Ballads of Europe” w 2006 r. Wyst±pi³a w koncercie „Pie¶ni Jaromira Nohavicy”, za¶piewa³a piêknie m.in. „Niczym jeleñ”, „Anio³ Stró¿” oraz „Czego nie mam”.