Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Grupa SETA z Wroc³awia


Oto opowie¶æ o tej znanej i wa¿nej w ¶rodowisku piosenki turystycznej grupie, w której wystêpowa³o/wystêpuje kilku autorów popularnych i najpiêkniejszych piosenek z tego nurtu. Warto podkre¶liæ, ¿e do dzi¶ wierni s± mi³o¶ci do piosenki turystycznej, w³±czaj±c siê  w organizacjê legendarnej ju¿ w Polsce Gie³dy Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porêbie (pierwszy weekend sierpnia).
   "Jest rok 1976. W akademiku „Szklany dom” przy ul. ¦widnickiej we Wroc³awiu, na schodach ewakuacyjnych, grupa studentów Uniwersytetu Wroc³awskiego im. Boles³awa Bieruta zaczyna dzia³aæ artystycznie i postanawia stworzyæ zespó³ muzyczny. Zwa¿ywszy, ¿e akademik jest mêski, a pokoje kilkunastoosobowe – znaczenie schodów ewakuacyjnych jest tu nie do przecenienia. Przy UWr dzia³a Klub Turystyczny o swojsko brzmi±cej nazwie SETA (Studencka Elipsa Turystyczno-Artystyczna), a czwórka studentów to cz³onkowie Klubu: Stanis³aw Gola, Stanis³aw Korzêpa, Andrzej Mróz i Jolanta Romañska.
Zaczynem szlachetnego pomys³u staje siê fakt wej¶cia przez Stanis³awa Golê w posiadanie gitary SUZUKI, w kolorze czerwonym, prosto z Francji (stan posiadania trwa do dzi¶). Artystyczny cz³on nazwy Klubu zostaje potwierdzony, a zespó³  w grudniu tego samego roku prezentuje swoje pierwsze piosenki „Pod Czantori±” i „Niziutkie niebo” na ¦rodowiskowym Przegl±dzie Piosenki Turystycznej w „Pa³acyku”. SETA wygrywa przegl±d.
Po pierwszym sukcesie zespó³ zdobywa wyró¿nienia na przegl±dach piosenki studenckiej Yapa i Bazuna. Po Gie³dzie Piosenki w Szklarskiej Porêbie w roku 1977 do zespo³u dochodz±: Basia Piotrowska, Staszek Rogowski – student Akademii Rolniczej, a nastêpnie Tereska Kaczmarek, Jola Szczerbik oraz Kuba Chmielewski, Kaziu Nowiñski i Wiesiek Zyk.
SETA ma ju¿ w swym repertuarze wiele w³asnych piosenek, chêtnie siêga równie¿ do tekstów klasyków poezji polskiej. W roku 1978 w zespole pojawia siê Andrzej Wierzbicki. Jego piosenki, jak równie¿ piosenki autorstwa Andrzeja Mroza i Staszka Goli, wraz z charakterystycznym brzmieniem gitary Staszka Rogowskiego tworz± swoisty, rozpoznawalny charakter grupy.
W roku 1979 zespó³ wygrywa wszystkie przegl±dy piosenki studenckiej i turystycznej, m.in. Yapê, Gie³dê w Szklarskiej Porêbie, Bakcynalia, a na Bazunie wy¶piewuje Rajdow± Piosenkê Roku („Zimowy wiatr”). W maju roku 1980 zespó³ bierze udzia³ w Rejsie Zwyciêstwa Odr± - z Wroc³awia do Szczecina - i w Szczecinie gra ostatni koncert.  

Przez wiele lat SETA nie pojawia³a siê na scenach, ale jej piosenki ¿y³y na szlakach, w schroniskach, przy rajdowych ogniskach, w¶ród wiernej publiczno¶ci i wielbicieli piosenki turystycznej. Szczególnie w¶ród studentów i weteranów Akademickiego Klubu Turystycznego Akademii Rolniczej we Wroc³awiu.
AKT Wroc³aw to rajdy i piosenka turystyczna. Tu dzia³a³y m.in. takie zespo³y jak FART czy AKT-Wroc³aw (w tym ostatnim wystêpowa³ Staszek Rogowski – gitarzysta SETY). Piosenki SETY wêdrowa³y z AKT po Gorcach, Beskidach i Karkonoszach. Pod koniec lat 80-tych piosenki SETY znów zaczynaj± pojawiaæ siê na scenach studenckich (zw³aszcza w Szklarskiej Porêbie na Gie³dzie, której organizatorem od roku 1989 jest AKT AR).
W roku 1989 powstaje p³yta „Idê w góry cieszyæ siê ¿yciem”, na której znajduj± siê archiwalne oraz studyjne nagrania przebojów turystycznych. W nagraniach w studiu w Jeleniej Górze bior± cz³onkowie wspomnianych zespo³ów.
Od pocz±tku lat 90. piosenki SETY i Andrzeja Wierzbickiego wykonuje zespó³, którego sk³ad, bardzo zreszt± zmienny, wywodzi siê z takich grup, jak: SETA, AKT-Wroc³aw, „Ma³olepsi”, FART. Repertuar zostaje wzbogacony utworami tych w³a¶nie grup (m.in. „Hulajnoga” autorstwa Ryszarda ¯arowskiego, „Pozdrowienie” Krzysztofa Mizgalskiego, a tak¿e „Niezapominajka” Krzysztofa Szczuckiego – pierwszego organizatora Gie³dy w Szklarskiej Porêbie). Zespó³ wystêpuje jako go¶æ koncertów nocnych na Yapie, Bazunie i innych przegl±dach.
W sierpniu 2002 roku na Gie³dzie Piosenki w Szklarskiej Porêbie ma miejsce niezapomniany koncert „Seto-lecie SETY”, którego go¶æmi s± m.in. Wolna Grupa Bukowina, Stare Dobre Ma³¿eñstwo, Bez Idola, Mikroklimat, Jerzy Filar i Nasza Basia Kochana. Koncert trwa do rana, a najczê¶ciej powtarzaj± siê ¿yczenia „Sety lat!”.
W roku 2007 zespó³ nagrywa p³ytê, która stanowi bogaty wybór piosenek SETY i Andrzeja Wierzbickiego (m.in. Beskid, Ballada o ¦w. Miko³aju, Przerwa w podró¿y, Modlitwa wêdrownego grajka, Zachód, Wody tatrzañskie). S± tu równie¿ piosenki grup, których cz³onkowie stanowi± obecny trzon SETY. S± te¿ piosenki, które przychodzi³y do zespo³u z kim¶, kto pojawi³ siê w zespole na czas jaki¶ („Pami±tka ze sp³ywu” czy „Jesienna dziewczyna”). S± i te piosenki, z którymi zespó³ bardzo zaprzyja¼ni³ siê przez lata, a one z zespo³em. Do tych z pewno¶ci± nale¿± „Zgubione marzenia” i „Niezapominajka”.
Obecny sk³ad zespo³u: Beata Jelonek, Zuzia Mizgalska, Stanis³aw Gola, Krzysztof Mizgalski, Stanis³aw Rogowski, Wojtek Krasecki, Kuba Jelonek. Od czasu do czasu na scenie pojawiaj± siê: Kazimierz Nowiñski i Andrzej Mróz oraz Ryszard ¯arowski."