Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Eliza Banasik

 Ma 15 lat. Mieszka w Gdañsku, ¶piewa od 6. roku ¿ycia - zaczyna³a w ko¶cielnej scholi. Powa¿niejsze ¶piewanie rozpoczê³a w wieku 9. lat od programu "Od przedszkola do Opola", w którym ¶piewa³a piosenki Jacka Kaczmarskiego. ¯yj±cy jeszcze wtedy bard po programie zachêci³ j± do ¶piewania swoich piosenek. Od tego czasu ¶piewa niemal wy³±cznie Jego piosenki.

W³a¶nie z t± twórczo¶ci± wyst±pi³a w kilkunastu programach telewizyjnych i zosta³a laureatk± wielu festiwali odbywaj±cych siê w Polsce, m.in. Piosenki Jacka Kaczmarskiego w Bydgoszczy i Ko³obrzegu, Spotkañ Zamkowych w Olsztynie.

By³a te¿ najm³odsz± osob± w historii SFP w Krakowie i PPA we Wroc³awiu, która dotar³a do fina³u tych festiwali.