Monday, 26 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Krzysztof Daukszewicz
 Krzysztof Daukszewicz (ur. 30.10.1947 w Wichrowie) – jest satyrykiem, poet±, kompozytorem, gitarzyst± i piosenkarzem. Od 2005 roku sta³y go¶æ programu "Szk³o kontaktowe" nadawanego w TVN.
Wyst±pi na festiwalu „Ballads of Europe” 2008 w dwóch koncertach:
- jako go¶æ Jaromira Nohavicy za¶piewa 1-2 piosenki (19.07)
- d³u¿szy swój recital przedstawi w Koncercie Galowym (20.07).

Studiowa³ w WSP w Olsztynie. Od 1976 roku wspó³tworzy³ kabaret Gwu¶æ, z którym zdobywa³ nagrody. W 1976 roku zadebiutowa³ w I Biesiadzie Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmiñskim w autorskim programie kabaretowym "Dooko³a Wojtek", za który otrzyma³ II nagrodê.

W roku 1978 przeniós³ siê do Warszawy, gdzie do 1981 wystêpowa³ w kabarecie "Na Piêterku" Zwi±zku Polskich Autorów i Kompozytorów. W latach 1979-84 by³ kierownikiem literackim Teatru na Targówku, w którym zrealizowa³ w³asny spektakl satyryczny "Dziury na drodze" oraz musical dla dzieci "Dzieci taty Zeusa".

W latach 1983-86 prowadzi³ wraz z Januszem Gajosem kabaret "Hotel Nitz". Od roku 1986 do 1990 wspó³pracowa³ z kabaretem Pod Egid±. Realizowa³ autorskie recitale i programy telewizyjne takie jak: "Na tronie", "U pana Krzysia", "Rozmowy ze zgryzem". Jest autorem sztuk teatralnych "Cycek", "Bunkier", zbioru satyrycznego "Miêdzy Wor³ujem a Przysz³ozbo¿em" i wielu ksi±¿ek, licznych piosenek oraz felietonów.Jest laureatem wielu nagród, takich jak; Z³ote Rogi Kozicy i nagrody MKiS w Ogólnopolskim Turnieju Kabaretowym w Zakopanem w 1977, Z³otej Szpilki na II Biesiadzie Humoru i Satyry w 1977 za program "Mity i nity, czyli nasza Monachomachia", III nagrody na III Biesiadzie Humoru i Satyry w 1978, Srebrnych Rogów Kozicy w Ogólnopolskim Turnieju Kabaretowym w Zakopanem w 1978, Grand Prix oraz nagrody dziennikarzy na przegl±dzie kabaretowym OSET w Rzeszowie w roku 1986, III nagrody za farsê "Cycek" na Miêdzynarodowym Konkursie na sztukê teatraln± w Jugos³awii w 1986, nagrody MKiS na KFPP Opole 91, Z³otego Mikrofonu w 1991, nagrody miesiêcznika "Szpilki" za "Listy do Pana Hrabiego" w 1991 roku, Z³otego Kamertonu w 1992, Prometeusza w 1997.