Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Nina Olszewska z zespo³em

 Dziewczyna o d¼wiêcznym sopranowym g³osie, wokalu uczy³a siê prywatnie w Kijowie u znanej w tym ¶rodowisku jazzowej wokalistki Lany Merkulowoj, obecnej gwiazdy pop-zespo³u "SMS". Naukê tê zakoñczy³a kilka lat temu, od tej pory kontynuuje swój rozwój wokalny samodzielnie.
Wspó³pracuje z bratem, którego aran¿acje nadaj± tym piosenkom inny wymiar. Do pos³uchania jej w³asnej twórczo¶ci zapraszamy na stronê: www.nina-olszewska.muzzo.pl

Na „Ballads of Europe 2008” Nina Olszewska wraz z zespo³em zaproponuje Pañstwu stare i nowe wersje znanych piosenek, rozbrzmiewaj±cych w latach miêdzywojennych. 

 

Zespó³:
Jaros³aw Olszewski - piano
Absolwent Studium Realizacji D¼wiêku, a tak¿e absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale instrumentalnym w zakresie gry na fortepianie. Aktywnie dzia³a nie tylko jako koncertuj±cy pianista rozrywkowy - jest tak¿e autorem wielu aran¿acji w zespo³ach takich jak "Sponta" (zespó³ hip-hopowy), "Lechee", "Be-eM-Wu" i innych, a tak¿e w projekcie "Dancing ¶mieræ" (Rock Berlin Cabaret Theater), znawca muzyki elektronicznej, ¶wietny d¼wiêkowiec i aran¿er!
Piotr Szmigiel – perkusja
Zakochany we w³asnym instrumeñcie utalentowany bêbniarz, noce przeznacza na æwiczenie, dnie na koncerty. Aktywnie dzia³a w wielu zespo³ach, m.in. w zespole „Kapelusze”, „Demenders”, „Mano”.
Micha³ Bylica – tr±bka
Absolwent Akademii muzycznej w Krakowie, pierwszy trêbacz orkiestry Opery Krakowskiej, wspó³pracuje z Filharmoni± Krakowsk± i Capell± Cracoviensis, a tak¿e z teatrami: im.J.S³owackiego w Krakowie, Teatrem Witkacego w Zakopanem, jest laureatem I Nagrody na VI Jazz Baszta Festival w Czchowie.
Pawe³ Ku¼micz – bas
Muzyk swobodnie poruszaj±cy siê w ró¿nych stylach muzycznych, od jazzu po hip-hop, ceniony w ¶rodowisku sideman oraz muzyk sesyjny.
Wystêpowa³ na scenie z takimi artystami jak G.Turnau, J.Mencel, W.Konikiewicz. Obecnie wspó³pracuje z kilkoma zespo³ami na terenie ca³ego kraju.