Monday, 26 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Krok & Rymarowicz


Tadeusz Krok i Agata Rymarowicz wystêpuj± razem od dziesiêciu lat prezentuj±c autorskie ballady, piosenki poetyckie inspirowane niekiedy muzyk± ludow±. Pierwszym wspólnym przedsiêwziêciem by³ program pt. "Znowu wracam" z³o¿ony z piosenek Wojtka Bellona, przedstawionych w nowych aran¿acjach. Nagrali do tej pory dwie autorskie p³yty: "Pierwszy raz - ostatni raz" oraz "Najwiêksza mi³o¶æ - najciê¿szy grzech".
W ich piosenkach najwa¿niejszy jest tekst, a tematem przewijaj±cym siê w wiêkszo¶ci ballad s± ró¿ne odcienie mi³o¶ci na tle codziennych zmagañ z ¿yciem.

Oprawa muzyczna to czêsto proste i surowe brzmienie gitary, jak równie¿ rozbudowane aran¿acje. Podczas nagrañ i na koncertach wspó³pracuj± ze znanymi muzykami jazzowymi: Gertruda Szymañska, S³awomir Berny, Wojciech Bobrowski, Grzegorz Górkiewicz, Ryszard Krawczuk, Marek Krupa, Zbigniew Seroka, Leszek Szczerba, Marek Tomczyk. Piosenki z repertuaru Agaty i Tadeusza wykonywane s± miêdzy innymi przez Marylê Rodowicz, Lorê Szafran i Marcina Dañca. W telewizyjnych programach z cyklu "Marzenia Marcina Dañca" zaznaczyli swój udzia³ niepowtarzalnymi wykonaniami swoich ballad.

Agata Rymarowicz i Tadeusz Krok wywodz± siê z nurtu piosenki studenckiej. Agata (wystêpuj±ca wcze¶niej na scenie jako Agata Mochnal ) pochodzi z Baligrodu w Bieszczadach, jest absolwentk± Uniwersytetu Rzeszowskiego i w Rzeszowie stawia³a pierwsze kroki na scenach klubów studenckich. ¦piewa³a w tamtym okresie wiersze znanych poetów z w³asn± muzyk±, a tak¿e ³emkowskie piosenki ludowe. W latach 1986-87 by³a finalistk± Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, reprezentuj±c rzeszowskie ¶rodowisko akademickie. W rok pó¼niej, otrzyma³a g³ówn± nagrodê na Ogólnopolskim Przegl±dzie Piosenki Beskidzkiej. 
W 1988 roku rozpoczê³a wspó³pracê z folkowym zespo³em Varsovia Manta, z którym koncertowa³a niemal w ca³ej Europie, prezentuj±c folklor po³udniowoamerykañski i s³owiañski. Muzyka ludowa do dzisiaj jest jej wielk± pasj±, co znajduje odzwierciedlenie w aktualnym repertuarze.

Tadeusz Krok pochodzi z Gorlic. Studiowa³ na Uniwersytecie Jagielloñskim. By³ laureatem wielu przegl±dów i festiwali m. in. Ogólnopolskiego Przegl±du Piosenki Autorskiej w Warszawie (II nagroda), Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie (II nagroda, stypendium im. Wojtka Belona).
W 1989 roku wyst±pi³ w koncercie Debiuty na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Od wielu lat jest cz³onkiem Kabaretu Marcina Dañca. Jest uwa¿any za jednego z czo³owych przedstawicieli nurtu piosenki autorskiej. Przes³aniem, które wykonawcy, a zarazem autorzy piosenek nios±, jest nadzieja, ¿e to co najpiêkniejsze w ¿yciu wci±¿ jeszcze przed nami. 
Agata i Tadeusz mieszkaj± w Krakowie, najczê¶ciej mo¿na ich spotkaæ i pos³uchaæ w krakowskich piwnicach artystycznych oraz klubach studenckich.
wiêcej: www.krokrymarowicz.pl