Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Relacja dzieñ III - niedz, 20.07.2008

Trzeci dzieñ festiwalowy rozpocz±³ siê o godz. 15.00 projekcjami kilku filmów biograficznych o ¿yciu i twórczo¶ci W³odzimierza Wysockiego, przygotowanymi przez najwiêksz± propagatorke tego rosyjskiego barda, p. Marlene Zimn± z Koszalina. Publiczno¶ci nie by³o wiele, bo tê forme prezentacji zastosowalismy podczas naszego festiwalu po raz pierwszy, ale ci, którzy przyszli, wychodzili bardzo poruszeni.

O 17.00 rozpocz±³ sie koncert piosenek retro, w wykonaniu Niny Olszewskiej z zespo³em. Organizatorzy postanowili co roku zapraszaæ do¶æ liczn± spo³eczno¶æ niepo³omickich seniorów na niedzielny, popo³udniowy koncert. Bêd± to koncerty biletowane, choæ darmowe, to jednak bez wej¶ciówki ani rusz, a te bêd± rozdawane wg ¶cisle okre¶lonej listy. Chodzi nam o to, by i senioró uhonorowac zaproszeniem na "Ballady Europy".
Pani Nina wywi±za³a sie ze swojej roli znakomicie, ¶piewa³a bardzo miêkkim, ciep³ym g³osem najwiêksze przeboje przedwojennej i powojennej polskiej estrady: Pamiêtasz by³a jesieñ, Ada to nie wypada, Ta ostatnia niedziela itp. Zespó³ profesjonalny, staranne aran¿acje. Czy to ballady? - w pewnym sensie tak, skoro w ka¿dej z nich jest jaka¶ opowie¶æ, jaka¶ prawda tamtego pokolenia, a moze i wielu nastêpnych? Przecie¿ w tych szlagierach tekst jest równie¿ bardzo wa¿ny, bez niego nie wpad³yby one na tak d³ugo w serca i uszy.

 

koncerty