Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Grafika w 2006

Do zaprojektowania logo i opracowania wizualizacji festiwalu „Ballads of Europe” zosta³ przez nas zaproszony p. Piotr Barszczowski, znakomity grafik i fotografik z Tarnowa. To jego autorstwa s± nasze banery reklamowe i podstawowe znaki graficzne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Piotr Barszczowski jest równie¿ autorem naszego festiwalowego plakatu, który przygotowa³ nam w trzech wersjach (poni¿ej). Wybrali¶my pierwsz±, druga pos³u¿y³a nam do opracowania naszej pierwszej witryny internetowej, natomiast trzecia te¿ warta jest prezentacji... byæ mo¿e jeszcze kiedy¶ z niej skorzystamy? 

 

 

 

 

 

 

 

Druki akcydensowe przygotowa³a nam do druku p. Renata Schoefer z Drukarni Leyko.

  

Projekt scenografii opracowa³a Agnieszka S³owik-Kwiatkowska z Cisnej.

  

Ciekawym uzupe³nieniem scenografii by³y ¶wiece, podarowane nam przez firmê B³ysk. Co ciekawe, te same ¶wiece s³u¿y³a nam w kolejnym roku i pos³u¿± zapewne jeszcze przez kolejnych 10 lat.  

 
sponsorzy_2006.png