Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

aktualno¶ci
Co nowego? - dzieñ po dniu

18 lipca 2009, godz. 7.47
Za nami pierwszy dzieñ festiwalu "Ballads of Europe 2009".
By³ piêkny, obfity, ociekaj±cy wrêcz balladami, dorodny jak dojrza³e winogrona... Jestem szczê¶liwy, bo bardzo siê napracowa³em, przekonuj±c ca³y ¶wiat, ¿e warto s³uchaæ ballad. Ju¿ czasami rêce mi opada³y, ale wszystko u³ozy³o siê w koñcu po naszej my¶li, a nawet du¿o lepiej.
Jeszcze dzi¶ przed po³udniem postaramy siê zamie¶ciæ na tych stronach festiwalowych pe³n± relacjê z I dnia.

Na razie w telegraficznym skrócie:
- pogoda znakomita, publiczno¶æ dopisa³a,
- piêkny dziedziniec, ze scen± ustawion± tym razem w rogu (lepsze!),
- ballady angielskie ¶piewali: Jarek Ziêtek ze znakomitymi muzykami z Gdañska (super), Polek (bardzo oszczêdnie i m±drze), Dzidka Muzolf (swoje t³umaczenia ballad Stinga - trudny repertuar, lirycznie, ciep³o), Pete Morton (znakomity, prawdziwy...), Staszek Soyka (klasa, swoboda!). Najs³absze by³o prowadzenie, moje, ale i tak atmosfera by³a prawie podnios³a, jak na rodzinnym ¶wiêcie.

Cudowny koncert nocny:
- oszczêdny i precyzyjny Grzegorz Marchowski,
- rewelacyjna Maria Krawczyk,
- dobrze bluesowy Piotr Krupa (songi Dylana!),
- Dzidka Muzolf - tu dopiero da³a popis!
oraz swobodny, folkowy Polek.

Przebojem pierwszego by³a piosenka "I'm in love with Emily Dickinson" wykonana wspólnie po angielsku i po polsku przez Pete'a Mortona i przeze mnie. Wbrew pozorom wcale nie chodzi w niej o mi³o¶æ, tylko o prawo do ¿ycia we w³asnym rytmie, wed³ug w³asnych praw, we wspó³czesnym, rozpêdzonym ¶wiecie... Na g³ównej stronie www.orkisz.pl znajdziecie tekst i t³umaczenie Paw³a Orkisza tej piêknej ballady.
Rozkoszujcie siê!


24 czerwca 2009
Cuda sie jednak zdarzaj±! (Chocia¿... w¶ród przyjació³! W³odku, dziêkujê.)
Tego sponsora siê ju¿ nie spodziewa³em. Pañstwo R!enata i Wojciech T³ustowscy obiecali, ¿e wespr± festiwal. I wsparli. A ¿e nie jest to Mistral, tym serdeczniej witamy Dermed! Dziêkujemy.
Wychodzi wiêc na to, ¿e ³±czna kwota wszystkich wp³ywów sponsorskich nie bêdzie w tym roku mniejsza niz w ubieg³ym. Ale tylko ja wiem, ile mnie to kosztowa³o!

16 czerwca 2009
W ostatniej chwili pozyskali¶my jeszcze jednego, wa¿nego sponsora: PZU SA. To naprawdê doda³o nam skrzyde³.
A Warta SA niech ¿a³uje :-(((

15 czerwca 2009
Koncert angielski pierwszego dnia wesprze Jarek Ziêtek z Gdañska, a poniewa¿ za du¿o by³oby grzybów w tym barszczu, wiêc gospodarz imprezy, Pawe³ Orkisz, uprzejmie zrezygnowa³ z wystêpu tego wieczoru i zgodzi³ siê zagraæ w Koncercie Galowym. Choæ, oczywi¶cie, po gospodarsku, bêdzie obecny i... czujny!

9 czerwca 2009
Nie mamy kapeli kresowej, wilniucy nie dojad±, ale mo¿e to i lepiej?
"Loch Camelot" dostanie wiêcej czasu, bo przeciez przy takich artystach jedna godzina to dla naszej publiczno¶ci by³oby stanowczo za ma³o.

8 czerwca 2009
Nast±pi³y niewielkie przesuniêcia godzin rozpoczêcia koncertów. Np. ze wzglêdu na udzia³ jednego artysty wiêcej musimy przewidzieæ dla niego d³u¿szy czas wystêpów. Jakie¶ zmiany jeszcze s± mo¿liwe, ale.. naprawdê niewielkie!

4 czerwca 2009
Marak Prusakowski odwo³a³ swój udzia³ w koncercie pi±tkowym, ze wzglêdów s³u¿bowych. Szkoda.

1 czerwca 2009
Nawet nie macie pojêcia jak trudno w tym roku prowadzi siê rozmowy ze sponsorami :-)))

25 maja 2009
Mamy potwierdzenie udzia³u Staszka Soyki w piatkowym koncercie pt. "Wieczór angielski". Brakowa³o nam w tym koncercie gwiazdy - teraz juz mamy.
Ten wieczór poprowadzi Marek Prusakowski z Gdañska, oficjalnie lekarz, prywatnie dziennikarz radiowy i aertysta kabaretowy, autor kilku piosenek.

23.04.2009
Jest zaakceptowany przez organizatorów projekt plakatu. Jak siê Wam podoba?

7.04.2009
Maria Krawczyk, znakomita krakowska wokalistka, która g³os ma tak piêkny jak Anna German, a nie boi siê nim operowaæ znacznie swobodniej i ciekawiej, przesunê³a swój wystêp z soboty na pi±tek.
Jest w tym jaka¶ logika, bo pi±tkowy wieczór nale¿eæ bêdzie do artystów krakowskich, sobotni - do warszawiaków.

4.04.2009
Mamy potwierdzenie od Grzesia Marchowskiego do pi±tkowego koncertu nocnego. Marchowski skomponowa³ wiele przepiêknych pie¶ni, m.in. tak mi blisk± piosenkê "Na poduszkach moich d³oni" oraz jedn± z najpiêkniejszych piosenek o delikatno¶ci w mi³o¶ci "Zielonooka".
To w ogóle twórca bardzo wra¿liwy na s³owo, co widaæ z doboru tekstów do których komponuje, ale sam chyba nigdy nie pisze wierszy.

2.04.2008
Dzisiaj uzyskali¶my potwierdzenie udzia³u w koncercie piosenek francuskich od p. Joanny Rawik. Us³yszymy w jej wykonaniu g³ównie piosenki Edith Piaf.

2.04.2009
Ruszamy z wpisywaniem aktualno¶ci, bo festiwal ju¿ za kilka miesiêcy.
Program prawie gotowy (zob. koncerty), bud¿et  te¿ (³atwo siê go konstruuje, trudniej potem zgromadziæ zaplanowane w nim przychody :-))).
Zachêcajcie w naszym imieniu potencjalnych sponsorów i b±d¼cie przekonani, ¿e wy¶wiadczacie im pewn± grzeczno¶æ.
To naprawdê du¿a przyjemno¶æ, móc pomóc w realizacji piêknego wydarzeniam, daj±cego ludziom wiele zauroczenia i wytchnienia. To by³a nasza du¿a satysfakcja: móc zobaczyæ zachwycone oczy ubieg³orocznych sponsorów!

 
sponsorzy_2009.png