Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

koncerty
Koncert Piotra Polka - 1.07. 2011, 20.00

polk_z_zespolem_m.jpg

W styczniu 2011 r. ukaza³a siê nowa p³yta Piotra Polka, „Mój Film”.
W Niepo³omicach us³yszymy zapewne w wiêkszo¶ci utwory z tej w³a¶nie p³yty, choæ pewnie nie zabraknie tak¿e standardów ¶wiatowej muzyki rozrywkowej, które za¶piewa³ na swojej pierwszej p³ycie "Polk in Love", takich jak "What a wonderfull world" L. Armstronga, czy "Always on my mind" E. Presleya.

O warstwê tekstow± zadbali: Jan Wo³ek, Wojciech Kejne, Marek Dudkiewicz, a o muzyczn± znakomici polscy kompozytorzy: Seweryn Krajewski, Krzesimir Dêbski, W³odzimierz Korcz, Jaros³aw Kukulski i wielu innych. To kompozytorzy, dla których muzyka jest podstaw± tego, co w piosence najwa¿niejsze: uczucia. 

Do Niepo³omic Polk przyjedzie w duzym sk³adzie, na scenie graæ bêdzie ok. 11 muzyków. Bêdziemy mieli wiêc muzyczn± i balladow± ucztê, bo Polk to kwintesencja stylu, smaku i elegancji.

 
W 2011 bêdziemy mieli 5 koncertów:

1. Koncert polski "Polskie otwarcie" - pt, 20.00
Tytu³ nawi±zuje do objêcia przez Polskê pó³rocznej prezydencji w Unii Europejskiej.
Zwykle na pocz±tku warto samemu siê przedstawiæ, zaczynamy wiêc od dnia polskiego. W dziedzinie piosenki i poezji mo¿emy siê pochwaliæ wieloma niew±tpliwymi osi±gniêciami, a tak¿e autentycznym zami³owaniem nas wszystkich do ¶piewania.
W koncercie wezm± udzia³ zespó³ "Ma³¿eñstwo z rozs±dku" i ¶piewaj±cy aktor - Piotr Polk. O Polku - powy¿ej.
Ma³¿eñstwo z rozs±dku na niepo³omicki koncert przygotowuje specjaln± mieszankê piosenek europejskich i nie tylko (Kuba te¿ ma tam swoje miejsce). To takie ich muzyczne pocztówki z ró¿nych miejsc, które odwiedzili - wpasuj± siê wiêc idealnie w temat festiwalu. Zagraj± swoje “hity the best” i kilka utworów niepublikowanych na p³ytach, ale obiecuj± nie szar¿owaæ, bo w koñcu graj± piosenkê poetyck±, a nie biesiadn±.

2. Przegl±d m³odych balladzistów - sob, 16.00
Do tego koncertu zaprosili¶my kilkoro m³odych balladzistów -pie¶niarzy, ich nazwiska znajdziecie w zak³adce "Arty¶ci".
Ten koncert powinien byæ najprzyjemniejszym zaskoczeniem tego festiwalu. Prawie ka¿dy z zaproszonych m³odych wykonawców ma ju¿ za sob± jakie¶ sukcesy sceniczne, a kilkoro - to ju¿ znane nazwiska na polskiej scenie balladowej: £ukasz Majewski, Magda Krzywda, Agata Klimczak....

Zasada naszego przegl±du jest prosta: maj± wyj¶æ na scenê sami (lub co najwy¿ej z jednym akompaniatorem) i przekonaæ nas wszystkich, ¿e maj± co¶ ciekawego do opowiedzenia. Ballada to przecie¿ ¶piewana opowie¶æ. Liczy siê wiêc charyzma, wybór tematu, oryginalno¶æ opowie¶ci, spójno¶æ tre¶ci z form±, czyli wygl±dem i sposobem opowiadania... Nagrod± bêdzie zaproszenie jednego wykonawcy do udzia³u w niedzielnym, popo³udniowym koncercie "Czas na mi³o¶æ", obok m.in. Oli Kie³b.

3. "Portugalskie fado" - sob, 19.30
To bêdzie piêkny, nastrojowy koncert, mimo braku w nim medialnych gwiazd, ani wielkich pie¶niarzy z Portugalii.
Do udzia³u w koncercie pie¶ni portugalskich zaprosili¶my Portugalczyka, mieszkaj±cego w Polsce od kilku lat, João de Sousa, oraz nasz± krakowsk± pie¶niarkê, Kingê Rataj, z zespo³em. Oddajmy g³os artystom:

Kinga Rataj: - Postaram siê zaraziæ niepo³omick± publiczno¶æ magi± fado i portugalskiego jêzyka. Za¶piewam fado tradycyjne, z repertuaru Amalii Rodrigues, jak Barco negro, Uma casa portuguesa, Gaivota, Maria Lisboa. Ale tak¿e fado wspó³czesne i energetyczne, jak Rosa Branca, Recusa, Transparente, Sete pedacos do vento.. - z repertuaru Marizy i  Cristiny Branco, i te smutne, pe³ne saudade, tristeza i portugalskiej melancholii.
Jestem zafascynowana nie tylko fado, ale ca³± kultur± Portugalii, ich podej¶ciem do ¿ycia i umiejêtno¶ci± cieszenia siê nim. Jak to siê zaczê³o? Po przes³uchaniu p³yty Dulce Pontes, s³ucham tej muzyki codziennie, na³ogowo.
 

João de Sousa: - Witam. Dla wszystkich nie znaj±cych naszych pie¶ni przesy³am linki do najbardziej znanych pie¶ni fado:
Nem as paredes confesso - http://www.youtube.com/watch?v=jMKQFXn9WiM
Maldicao - http://www.youtube.com/watch?v=1RZtYXDYyp8
Gaivota - http://www.youtube.com/watch?v=EiDcL2pFwtA
Meu fado meu - http://www.youtube.com/watch?v=0cKv6EHNOTk
Alfama - http://www.youtube.com/watch?v=2bOhxGBRXAU
Estranha forma de vida - http://www.youtube.com/watch?v=uFgctURyGp4
Dla mnie liryczne Estranha forma de vida (t³um. Dziwny styl ¿ycia) bardzo dobrze t³umaczy czym jest fado. Resztê opowiem i za¶piewam podczas koncertu w Niepo³omicach, na który ju¿ bardzo siê cieszê. Sk³ad zespo³u:
João de Sousa: g³os
Martin Z³otnicki: gitara klasyczna
Wojtek Orszewski: gitara solowa
Marcin Spera: kontrabas
Ireneusz Folusz: cajon

4. "Czas na mi³o¶æ"
Cudowny, spokojny, relaksuj±cy koncert.
Zacznihjmy od gwizdy: Ola Kie³b jest spokojn±, niebanaln± artystk±, pe³n± ciep³a i lekkiej autoironii. Potrafi napisaæ przebojowe melodie, które nuci pó¼niej pó³ balladowej Polski, no i zauroczyæ publiczno¶æ. Do Góry Dnem - grupa ze Szczecina, stanowi±ca jak±¶ dziwn± indywidualno¶æ:  ³adne brzmienie, dopracowane i zgrane g³osy i wielka wra¿liwo¶æ na dobry tekst. Bardzo przyjemnie siê tego s³ucha.
"Przystanek na ¿±danie" - to grupa muzykuj±cych nowohuckich przyjació³, graj±cych w bardzo ró¿nych stylach, ale na festiwal przygotowali ponoæ g³ównie wysmakowane ballady o mi³o¶ci, bo... to "Czas na mi³o¶æ"

5. "Grecja w balladach"
Grecja jest krajem przepiêknych, melodyjnych pie¶ni.
Us³yszymy je w wykonaniu dwóch bardzo ró¿nych zespo³ów:
- wielkie artystycznej indywidualnosci, trochê na razie niedocenianej w Krakowie, Agnieszki Chrzanowskiej
- oraz zespo³u Zorba, który postawi³ na znakomite rzemios³o.
Ciekawi jeste¶my, kto siê Panstwu bardziej spodoba.
Jedno jest pewne: to bedzie piêkny , niezapomniany wieczór, po którym bêdziemy nuciæ:
"Ju¿ pó¼no, a nam siê wcale nie chce spaæ..." - albo co¶ innego, równie beztroskiego.
Grecy nie lubi± siê smuciæ!

 
sponsorzy_2011.png