Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Anna Polony

anna_polony.jpg Jedna z najwybitniejszych polskich aktorek, od lat zwi±zana z krakowsk± scen±, nazywana "Pierwsz± Dam± Starego Teatru". Ewa Morawiec w 1976 pisa³a o niej w ten sposób:

"Drobna, niewysoka blondynka, o rysach, które nic nie maj± z nieskazitelnej urody 'wiecznej Ewy', obdarzona niskim, ciemnym, niepokoj±co '³amliwym g³osem' - prawie wszystko, co osi±gnê³a na scenie do zawdziêczenia ma swojemu 'ja' wewnêtrznemu."

Ukoñczy³a Wydzia³ Aktorski oraz Re¿yserii Dramatu Pañstwowej Wy¿szej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Swój debiut zaliczy³aprzed ukoñczeniem studiów, w 1959 roku. Pracowa³a w wielu miejscach: Teatrze Starym, S³owackiego, Teatrze Telewizji. Zebra³a tak¿e wiele nagród m.in. Z³ot± Odznakê za zas³ugi dla Krakowa, dyplom honorowy przyznany w wyniku plebiscytu "Przekroju" na najpopularniejszych aktorów krakowskich w latach 1946-81, Z³ota Maska dla najpopularniejszej aktorki w plebiscycie publiczno¶ci.

"Anna Polony jest wielko¶ci± w ruchu, energi± kinetyczn± w sta³ym rozwoju. Nadal jest – jak w czasach, kiedy j± kanonizowano na ¶wiêt± teatru – burz± i ¿ywio³em sceny. To warto pamiêtaæ, wiedzieæ, widzieæ. Albo tylko – przypominaæ sobie. Z pociech±, ¿e bywa i tak, ¿e nie zawsze laur siê kruszy i wiêdnie." (Teresa Krzemieñ)